02-8642157-9     @fwtgroup

UDC_PKG_USA01_อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

0
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น79,999 บาท
ราคา/ท่าน
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น79,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

731
รายละเอียด

อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน

เดินทางแบบส่วนตัว (2 – 4 คน) ขับรถนำเที่ยวโดยไกด์คนไทย

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นิวยอร์ก

XX.XX น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวอักษร….. ประตู ….. เคาน์เตอร์สายการบิน……โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

XX.XX น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่……. เที่ยวบินที่ …….

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบิน ……. เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

XX.XX น. ออกเดินทางต่อจาก …… สู่สนามบิน ……. ด้วยเที่ยวบินที่ …….

หมายเหตุ เวลานัดพบกับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน และ เวลาเดินทางขึ้นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการ

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****

XX.XX น. เดินทางถึง มหานครนิวยอร์ก นครแห่งความมั่งคั่งทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงศูนย์กลางของธุรกิจและการท่อง
เที่ยว หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าพักโรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า ( – / – / – )

วันที่ 2นิวยอร์ก - ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟิลลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย (ระยะทาง 156 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty Bell) สัญลักษณ์ ของการก่อตั้งประเทศ และชมหอแห่งเสรีภาพ (Independence Hall) สมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เป็นที่เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (United States of America)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 222 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำ การของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ ผ่านชม อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่ง หินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดี คนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกาที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต

นำท่านชม ทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เข้าพักโรงแรมMARRIOTT BETHESDA หรือเทียบเท่า ( B / – / – )

วันที่ 3วอชิงตัน ดี.ซี. - แฮริสเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน (Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ำเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ำหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะสวยงามและเป็นสิ่งล้ำค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright (รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย (ระยะทาง 193 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) พาทุกท่านเข้าชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดัง ของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN HARISBURG หรือเทียบเท่า ( B / – / – )

วันที่ 4แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) (ระยะทาง 262 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)พร้อมชมทัศนียภาพกับบรรยากาศของเมืองและชีวิตแบบชาวอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง

บ่าย นำท่านชมโรงงานเครื่องแก้ว (Corning Glass) ของเมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงและอิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นจานชามของ Correll ที่แตกยาก นอกจากนี้ยังมีของประดับ ตกแต่งบ้านต่างๆ ที่สวยงามซึ่งทำมาจากแก้วให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า (ระยะทาง 236 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น้ำตกที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุดและมีบริเวณที่คาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดานั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตก และเสียงอันดังกึกก้องของสายน้ำที่ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำด้านล่างตลอดเวลา หากเวลาเอื้ออำนวย นำท่านล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสท์” (Maid Of The Mist) ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำตกแห่งนี้อย่างใกล้ชิด ในขณะที่ท่านล่องเรือท่านสามารถที่จะมองเห็นจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกนั่นคือ Horse Shoes Falls จุดที่น้ำตกไหลลงสู่พื้นด้านล่าง ทำให้เกิดเป็นม่านน้ำขนาดมหึมา เสียงดังกึกก้องอยู่ตลอดเวลา (หมายเหตุ: หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยให้ล่องเรือ “เมด ออฟ เดอะ มิสท์ ครูซ” ได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนรายการเป็น Cave Of The Wind ทดแทนให้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และรายการเดินทางของท่านเป็นสำคัญ) ทัวร์เสริม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN NIAGARA FALLS หรือเทียบเท่า ( B / – / – )

วันที่ 5น้ำตกไนแองการ่า - วัตคินเกล็น - บิงแฮมตัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวัตคินเกล็น (Watkins Glen) (ระยะทาง 255 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

บ่าย นำท่านสู่ Watkins Glen State Park สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ท่านจะได้พบกับเส้นทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เราจะพาท่านเดินเท้าสู่น้ำตก Cavern Cascade and Spiral Tunnel ให้ท่านได้เก็บภาพอันน่าประทับใจกับความสวยงามของธรรมชาติ เมื่อได้เวลาสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน(Binghamton) (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อพักค้างคืน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

เข้าพักโรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า ( B / – / – )

วันที่ 6บิงแฮมตัน - วู้ดเบอร์รี่ เอ้าท์เล็ต - นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Woodbury Common Premium Outlets (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) วันนี้ทั้งวัน ท่านจะได้ช้อปปิ้งแบบ NON-STOP อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่นี่เป็นเอ๊าท์เลทมอลล์ขนาดใหญ่ (ใหญ่ที่สุดในอเมริกา) เป็นศูนย์รวมของสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากฝั่งอเมริกา และฝั่งยุโรป มากมาย อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, A/X AMANI, BALENCIAGA, BURBERY, COACH, DKNY, CK, FENDI, GAP, KATE SPADE, LONGCHAMP, MONT BLANC, OOKALEY เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยกว่าครึ่ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครนิวยอร์ก เพื่อเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เข้าพักโรงแรม CROWNE PLAZA NEWARK หรือเทียบเท่า ( B / – / – )

วันที่ 7 นิวยอร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่าน“ลงเรือเฟอร์รี่” สู่เกาะลิเบอร์ตี้ จากท่าเรือแบตเตอร์รี่ปาร์ค เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสันมุ่งสู่เกาะเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิงส่วนมือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ออกแบบโดยเฟรเดรีค โอกุสต์ บาร์โทล ดี โครงร่างเหล็กออกแบบโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค และกุสตาฟ ไอเฟล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ส่วนฐานอนุสาวรีย์สร้างโดยสหรัฐอเมริกา จารึกโคลงซอนเนต์ของกวีชาวอเมริกัน เอมมา ลาซารัส ซึ่งมีเนื้อหาต้อนรับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่มาในประเทศอเมริกา จากนั้นนำทุกท่านเดินผ่านสวน Battery Park ไปสู่รูปปั้นรูปวัวกระทิง (Charging Bull) Landmark อีกแห่งสำหรับผู้ที่มาเยือนนิวยอร์กแล้วจะพลาดไม่ได้

บ่าย นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึก ONE World Trade ตึกใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น แทนตึกเวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์ เดิมที่เกิดเหตุวินาศกรรม กลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในสหรัฐฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านตึกสูงและที่พักย่านชุมชนเมืองสหรัฐ ประกาศให้ตึกระฟ้า “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ในนครนิวยอร์กเป็นตึกสูงที่สุดของอเมริกา ด้วยระดับความสูง 1,776 ฟุต จากรายงานระบุว่าตึก “วัน เวิลด์ เทรด เซ็นเตอร์” ผงาดกลายเป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดของสหรัฐฯ จากเสาอากาศบนตัวอาคารที่มีความสูงถึง 408 ฟุต จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้าราคาพิเศษที่ห้าง Century21 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน จากนั้นนำท่านสู่ถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่มีสินค้าและของแบรนด์เนมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Chanel, Dior, Prada Gucci และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไทม์ สแควร์ (Times Square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์กซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่งและอลังการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ให้ท่านเดินชมบรรยากาศของป้ายไฟโฆษณาที่มีอยู่โดยรอบ (ป้ายโฆษณาที่อยู่ในบริเวณนี้ ขึ้นชื่อว่ามีราคาค่าเช่าแพงที่สุดในโลก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน JFK เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

วันที่ 8นิวยอร์ก - ฮ่องกง

XX.XX น. เหินฟ้าจากนิวยอร์กสู่…….. โดยสายการบิน ……. เที่ยวบินที่ …….

———————–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล————————–

วันที่ 9ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบิน …… เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

XX.XX น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ ………

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 4 ท่าน 79,999.-
พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 15,000.-

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ (Full Size SUV)
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย ดูแลตลอดการเดินทาง (เดินทางพร้อมกันและเป็นคนขับรถนำเที่ยวตลอดทริป)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารเช้าที่โรงแรม
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าหนังสือเดินทาง // ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ

เงื่อนไข:

 • ท่านสามารถสำรองที่นั่งโดยจ่ายมัดจำล่วงหน้าท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, เหตุจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน
 • หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็นหลัก

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

 • รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
 • โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***