02-8642157-9     @fwtgroup

USA02 อเมริกาตะวันตก 9 วัน ซานฟรานซิสโก แกรนด์แคนย่อน ลอสแองเจลิส (CI)

0
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น79,999 บาท
ราคา/ท่าน
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น79,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

827
รายละเอียด

อเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คืน

ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยซิเมติ – เฟรสโน่
ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส

โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

กำหนดวันเดินทาง 09 – 17 เมษายน 2563

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทเป – ซานฟรานซิสโก

14.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
17.30 น. เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 836
22.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.35 น. ออกเดินทางต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก ด้วยเที่ยวบินที่ CI 004
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
20.40 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
เข้าพักโรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON BAY BRIDGE ( – / – / – )

วันที่ 2ซานฟรานซิสโก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซานฟรานฯ โดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟรานซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถรางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้นนำท่านชมถนน Crookest Streetหรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านทุกท่านเดินเล่นที่ Pier39 ท่าเรือที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ หากท่านได้มาเยือนซานฟรานซิสโก ที่นี่คือจุด check-in และเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานฯ นั่นก็คือการได้รับประทานปูที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ นั่นคือ Dungeness Crab ปูชนิดนี้เป็นปูที่สามารถหาทานได้ที่เมืองนี้เท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโกเพลิดเพลินกับอากาศสดชื่น พร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่าน คุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้น นักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ อัลคาโปน เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต อันโด่งดัง เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สะพานแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมาก่อนและถือเป็นหนึ่งในสะพานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นในการก่อสร้าง ด้วยสภาพแวดล้อมของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นเขาและมีลมแรงตลอดทั้งปี จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้าง สะพานแห่งนี้สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 จากนั้นนำท่านสู่ Union Square ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองแหล่งรวมสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้ท่านได้เลือกซื้อที่นี่เปรียบเสมือนสยามสแคว์ของไทย เป็นศูนย์รวมของแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อจะมารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม FOUR POINTS BY SHERATON BAY BRIDGE ( B / L / D )

วันที่ 3ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยชิเมติ – เฟรสโน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (YOSEMITE NATIONAL PARK) (ระยะทาง 309 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เพื่อชมความงามทางธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุทยานแห่งชาติโยเซมิติถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1890 และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 1 ล้านคนต่อปี สัมผัสธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้แปลกตา สายน้ำและน้ำตก โดยอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามจุดที่น่าสนใจและสวยงามต่างๆภายในอุทยาน นำท่านเที่ยวชม ความงามโดยรอบของอุทยานที่ความกว้างใหญ่และมีพื้นที่ทั้งหมดถึง 7 แสนกว่าเอเคอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาหินแกรนิตขนาดใหญ่ El Capitan ที่มีความสูงถึง 2,900 ฟุต ที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางของอุทยาน จากนั้นชมความงามของ น้ำตกโยเซมิติ (Yosemite Falls) ที่ความสูงถึง 2,425 ฟุต และไหลลงมาจากยอดเขาของภูเขาเซียร่า เนวาด้า โดยน้ำตกนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งมีความงามและความสูงแตกต่างกันไป
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เฟรสโน” เป็นเมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลฑลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์กลางการธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูง ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุด อาคารที่สูงที่สุดในเมืองนี้เพียงแค่ 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองสำหรับ “มนุษย์เดินดิน” มากกว่าหุ่นยนต์หรือคนบ้าดาวตลก/นักร้องแดนนี่เคย์เคยกล่าวถึงเมืองเฟรสโนไว้ว่า “ฮัลโหล (สวัสดี) เฟรสโน, ลาก่อนเฟรสโน” ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิสและชาวซานฟรานซิสโกซึ่งมองเฟรสโนที่อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้เป็นเรื่องตลกและค่อนข้างดูแคลน “ชาวชานเมือง” เฟรสโนว่า “ร้อนเหมือนนรกไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวิตกลางคืนฯลฯ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม RADISSON HOTEL FRESNO CONFERENCE CENTER ( B / L / D )

วันที่ 4เฟรสโน – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา (ระยะทาง 637 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น “America’s Playground” หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆมีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองลาสเวกัส เมื่อเดินทางถึงเมืองลาสเวกัสแล้ว นำท่านช้อปปิ้งที่ ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสและยังมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies, Miss sixty, Calvin Klein เป็นต้น
ค่ำ อิสระ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ) เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง
เข้าพักโรงแรม CIRCUS CIRCUS RESORT & CASINO ( B / L / – )

วันที่ 5ลาสเวกัส – สกายวอล์ค – ลาสเวกัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี (ระยะทาง 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4,000 feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ำโคโลราโดที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้นเป็นกระจกใส ถ้ามองลงไป จะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้นไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สำหรับเก็บกล้องถ่ายรูป)
Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและแม่น้ำโคโลราโด (หากท่านใดที่ต้องการจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ $220 ต่อท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม CIRCUS CIRCUS RESORT & CASINO ( B / L / D )

วันที่ 6ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักกันในชื่อ แอล.เอ. (ระยะทาง 376 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและวงการบันเทิง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ Ontario Mills Outlets ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ) เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง
เข้าพักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON LOS ANGELES-ROSEMEAD ( B / L / – )

วันที่ 7ลอสแองเจลิส – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซานตาโมนิก้าและด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ย่าน ฮอลลีวู้ด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ (Mann’s Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น TCL Chinese Theatre และชม ฮอลลีวูด วอล์กออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจำนวนมาก ได้ประทับรอยมือ และรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่ทอม ครูซ เป็นต้น ก่อนอำลาสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ชายหาดซานตาโมนิก้า อันเลื่องชื่อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติออนตาริโอ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 8ลอสแองเจลิส – ไทเป

00.05 น. เหินฟ้าจากออนตาริโอ สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 007
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ****

วันที่ 9ไทเป – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.05 น. ออกเดินทางต่อสู่สวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน CI 833
09.45 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง   09 – 17 เมษายน 2563

รายการ อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 79,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (นอนกับผู้ใหญ่1ท่าน) 75,999
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  (นอนกับผู้ใหญ่2ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 59,999
พักห้องเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 15,000
ผู้ใหญ่ท่านที่สาม (นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และไม่มีเตียงเสริม) 77,999
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (หักคืน) 20,000

กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการพัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักและมีการอพยพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***

การสำรองที่นั่ง : 

 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

อัตรานี้รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)
 • ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

 อัตรานี้ไม่รวม :

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)
 • Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เงื่อนไข

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการ
  ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทนหรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมสภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
 • การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
 • กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด
 • ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯและทางทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน
 • หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ