02-8642157-9     @fwtgroup

Norway Lofoten Northern Light 11 days

0
Price
ราคาเริ่มต้น115,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น115,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

360
รายละเอียด

Norway Lofoten Northern Light

Best Place to See

แลปป์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเท่น 11 วัน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 08-18, 15-25 ตุลาคม 2564
22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D16-19

วันที่ 2เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ซิตี้ฮอลล์ – แกมล่าสแตน

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960
07.00 น. ถึงกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 แกมล่าสแตน เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น
 พิพิธภัณฑ์เรือวอซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 ชมซิตี้ฮอลล์ หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 เข้าที่พัก อิสระตามอัธยาศัย ย่านถนนคนเดิน Drottninggatan หรือเพลิดเพลินกับ การช้อปปิ้งห้างดัง NK ที่มีสินค้าแบรนด์ดังอย่างมากมาย ย่าน Birger Jarlsgatan แหล่งรวม แบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Scandic Anglais hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก ชมปรากฏการแสงเหนือ

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
12.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินสต็อกโฮล์ม
15.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองคิรูนา โดยเที่ยวบินสายการบินภายในประเทศ
***ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างทำการบิน*** 15:15 – 16:45
16.45 น. ถึงสนามบินเมืองคิรูนา เมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ เป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ หมู่บ้านยุคคัสเยร์วี โรงแรมน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศในขั้วโลก สร้างโรงแรมน้ำแข็งตามอีกมากมาย โรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 ต้นและก้อนน้ำแข็งอีก 3,000 ตัน และในทุกๆทุกปีสถาปนิกและนักออกแบบจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดก้อนน้ำแข็งจากแม่น้ำทอร์เนอ (Torne) ที่อยู่ใกล้เคียงมาเนรมิตเป็นห้องพักในรูปแบบต่างๆ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)
 นำคณะออกจากที่พักเพื่อไปชมปรากฏการณ์แสงเหนือ บริเวณใกล้ทะเลสาบ Tornetrask และอุทยานแห่งชาติอบิสโก ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นจุดที่มีโอกาสในการเห็นแสงเหนือบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน Lonely Planet ยกให้เป็นสถานที่ซึ่งแสงเหนือมีความสว่างไสวมากที่สุดในโลก (ปรากฏการณ์นี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่สามารถกำหนดได้) แสงเหนือบนท้องฟ้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่สามารถพบเห็นได้ง่าย จะมีอยู่ในเขตเหนือเส้นอาร์คติก เซอร์เคิล เป็นต้นไป ท่านสามารถถ่ายภาพแสงเหนือเก็บเป็นที่ระลึก (ควรเตรียมกล้องที่มีประสิทธิภาพพอในการถ่ายแสงเหนือ)
ได้เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก
นำท่านเข้าพักโรงแรม KAAMOS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) – เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
10.00 น.  นำคณะนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์คติคเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ
***สำหรับรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล อาจจะมีการยกเลิกโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ***
12.29 น. ถึงเมืองนาร์วิก แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลกว้าง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จประพาส ทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 เดินทางสู่เมืองสโววาร์ด (Svolvær) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ในเขตการปกครองในกลุ่มเกาะโลโฟเทน (Lofoten) อันโด่งดังในเขต Nordland ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก Lofoten SuiteHotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å หมู่บ้าน Reine

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
 นำคณะท่องเที่ยวใน หมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ในเขต Nordland ประเทศนอร์เวย์ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลใกล้เขตขั้วโลกเหนือ เกาะโลโฟเทน ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ หลายๆหมู่บ้าน กระจายตั้งอยู่รอบๆ
 หมู่บ้านนุสฟยอร์ด (Nusfjord) หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่อีกแห่งของนอร์เวย์ ยังคงมีวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยชาวประมงที่นี่จะออกหาปลาและนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้ในเขตนี้คือ ปลาค็อด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
 มุ่งหน้าสู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะที่หมู่บ้าน มอคคาเนส ชมหมู่บ้าน Å ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนหมู่เกาะ และเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ถนน King Olav’s ถนนสายหลักของโลโฟเทน หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านที่มี Landscape ในการถ่ายภาพวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำคณะเข้าสู่ที่พักในสไตล์บ้านชาวประมง (Rorbuer Cabins) บ้านชาวประมงสีแดงที่ตั้งอยู่ริมทะเล หากโชคดีและฟ้าเปิดท่านยังสามารถเห็นแสงเหนือปกคลุมทั่วบริเวณในยามค่ำคืน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก REINE RORBUER LOFOTEN **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6เที่ยวเกาะโลโฟเทน - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
 หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะโลโฟเทน มีความสวยงามไม่แพ้กับหมู่บ้านอื่นๆ และเป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่านไม่ควรพลาดการเก็บภาพประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Lofotr Vikingmuseum) นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบบ้านของชาวไวกิ้ง ที่มีอายุเก่าแก่คาดว่าน่าจะประมาณ ค.ศ.500 จัดทำเป็นพิพิธัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้ชม
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
ที่พัก Lofoten SuiteHotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองบีเยอร์ควิค เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
 แวะชมสวนสัตว์ Polar Park ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมีหมาป่า แมวป่า Lynx และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ กวางเรนเดียร์ วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
 เมืองทรูมเซอ Tromsø อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองที่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ ด้วยภูมิทัศน์อันสวยงาม มีทะเลเป็นฉากหน้าและภูเขาเป็นฉากหลัง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งเหนือที่ไม่ควรพลาด อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือและศูนย์กลางการสำรวจขั้วโลกเหนืออีกด้วย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8เมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด – เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน- ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
 นำท่านล่องเรือชมฟยอร์ดในแถบอาร์กติกที่สวยงามของทรูมเซอฟยอร์ด ให้คุณได้ใกล้ชิดและมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามอันน่ามหัศจรรย์ เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมฟยอร์ดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ เริ่มจากย่านใจกลางเมือง สถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด ทรุมเซอเป็นเมืองที่มีบ้านเก่าทำจากไม้จำนวนมากที่สุดในนอร์เวย์เหนือ บ้านเก่าที่สุดสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 ผ่านชมมหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedral) วิหารสมัยใหม่ที่สร้างในปี ค.ศ.1965 แล้วนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt.Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนรามา
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
นำคณะออกจากโรงแรม เพื่อชมปรากฏการณ์แสงเหนือ ทรูมเซอ เป็นเมืองสวยชื่อดังของนอร์เวย์ เป็นส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ เพราะมีพิกัดอยู่ตรงเส้นอาร์กติก และเป็นหนึ่งในเมืองวงแหวนแสงเหนือของโลก (หากสภาพอากาศไม่อำนวย หัวหน้าทัวร์อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)
ที่พัก Radisson Blu Hotel, Tromsø **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9บินสู่เมืองออสโล - เที่ยวชมเมือง - เรือสำราญ DFDS

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน ณ โรงแรม
08.30 น. เดินทางสู่ ออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ
10.20 น. คณะถึงกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
 ชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 อุทยานฟร็อกเนอร์ จัดแสดงผลงานประติมากรรมการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริดและทองแดง ผลงานทั้งหมดเป็นของ กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ปฏิมากรชื่อดัง เข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านถ่ายรูปกับโรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล
 เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaway) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี,ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) เรือออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ผ่านน่านน้ำของนอร์เวย์และสวีเดน
บริการอาหารค่ำ แบบ”สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ ภายใน ภัตตาคารในเรือสำราญ (15)
พักค้างคืนบนเรือสำราญเดินสมุทร DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS
ห้องพักคู่ SEASIDE CABIN

วันที่ 10โคเปนเฮเก้น – สนามบินโคเปนเฮเก้น- เพื่อเดินทางกลับ

บริการอาหารเช้า แบบสแกนดิเนเวียน บนเรือ
 เรือเทียบท่า ณ กรุงโคเปนเฮเก้น รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเก้น
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951

วันที่ 11สนามบินสุวรรณภูมิ

06.00 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Norway Northern Light

แลปป์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเท่น 11 วัน

 (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 กำหนดวันเดินทาง 08-18, 15-25, 22 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2564
29 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
115,000.- / ท่าน 19,000.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง สต็อกโฮล์ม – คิรูน่า / ทรูมโซ่ – ออสโล่
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์
 • 1 night เรือ DFDS Seaway ห้องพักแบบ COMMONDORE DELUXE ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 16 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม
 • Thai speaking นำคณะท่องเที่ยวตามโปรแกรมเริ่มที่สนามบิน Stockholm และจบที่สนามบิน Copoenhagen
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 15 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Vasa Museum , City Hall , Icehotel , Loftr Viking Museum , Fjellheisen Cable Car , Fjord Cruise
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สต๊อคโฮล์ม / โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก