02-8642157-9     @fwtgroup

JP05_PKG_TOKYU TOHOKU SNOW MONSTER 7 DAYS (NH)

0
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น57,900 บาท
ราคา/ท่าน
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น57,900 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

735
รายละเอียด

TOKYU TOHOKU SNOW ICE MONSTER 7 DAYS

นาริตะ คินูกาว่า อินาวะชิโระ ซาโอะ เซนได โตเกียว 6 วัน 3 คืน

โดยสายการบินออลนิปปอน

กำหนดการเดินทาง 08 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่ 2นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ (ขึ้นลิฟท์) – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – เทศกาลยุนิชิงาวะ - ออนเซ็นคามาคุระ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอนเที่ยวบินที่ NH 808

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสักการะ พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1993 ซึ่งมีความสูงมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก มีดอกไม้บานตลอดทั้งสี่ฤดูกาล โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นไปชมได้ถึงหน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูงประมาณ 85 เมตร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เพื่อเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่งคือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ จากนั้นนำท่านชม สะพานชินเคียว หรือที่หลายๆ คนจะรู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้า ศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สิ่งที่ทำให้ไม่มาที่สะพานแห่งนี้แล้วถือว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะ ออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็กและผู้สูงอายุในพื้นที่อีกทั้งยังมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำ ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองคุซัทสึ ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาแห่งเมืองคุซัทสึ” ***

วันที่ 3คินูกาว่า – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิจูกุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ –ปราสาทสึรุกะ ( ด้านนอก ) – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ.ศ. 2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** ให้ท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) เป็นเมนูเส้นโซะโรย
หน้าด้วยหัวไชเท้าขูดและปลาโอแห้งขูดฝอย ซึ่งเวลารับประทานจะใช้ต้นหอมยักษ์แทนตะเกียบ **

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศที่งดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานท่ามกลางขุนเขา และวิวสะท้อนผิวน้ำในช่างเวลาสั้นๆ ที่แสนงดงามตรึงใจ สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของสายทาดามิ ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15- 30 นาที) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกชื่อคือ “ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น” สร้างขึ้นในปีค.ศ.1384 แม้ตัวปราสาทเดิมจะถูกทำลาย โดยรัฐบาลสมัยเมจิในปีค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงาม ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิสามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LISTEL INAWASHIRO HONKAN หรือเทียบเท่า

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองคุซัทสึ ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาแห่งเมืองคุซัทสึ” ***

วันที่ 4อินาวะชิโระ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ลานสกีอะดาตะระ (Snow Tube + Snow Sled) – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัยแบบไม่อั้น จากนั้นนำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่น สกีหิมะ ณ ลานสกีอะดาตะระ ท่านจะได้สนุกเพลิดเพลินกับการเล่น Snow Tube และ Snow Sled หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็สามารถเช่าอุปกรณ์การเล่นได้อีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สาย พันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสามารถป้อนอาหาร และอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร (ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT MIYAGI ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับออนเซ็นชื่อดังแห่งเมืองคุซัทสึ ซึ่งเป็นออนเซ็นที่มีความเป็นกรดสูง มีคุณสมบัติในการรักษาโรค จนได้ชื่อว่า “น้ำแร่ยาแห่งเมืองคุซัทสึ” ***

วันที่ 5อินาวะชิโระ – ซาโอะโรปเวย์ ( Snow Monster ) – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – เซนได – ปราสาทอาโอบะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อนั่ง ซาโอะโรปเวย์ ชมปรากฎการณ์ความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ** การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี **

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง “โอชิน” และเป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ” อีกทั้งให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เที่ยวชม จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนได

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6เซนได – ตลาดเช้าอะไซชิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) ช้อปปิ้งชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าอะไซชิ ซึ่งตลาดแห่งนี้มีร้านค้าเรียงรายเป็นจํานวนมากกว่า 70 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายปลาร้านขายผักและร้านขายผลไม้สดๆ ในราคาย่อมเยาทําให้ตลาดเช้าแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นครัวของเซนได เพราะเป็นตลาดที่ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนจาก เมืองเซนได เข้าสู่ มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ และไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้มอย่าง เช่น กันดั้มคาเฟ่ และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้ม ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.50 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH877
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 08  –  14 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

57,900.-

44,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง

51,900.-

40,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง

46,500.-

35,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

10,500.-

10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
เงื่อนไข

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินออลนิปปอน กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 23 กก. 2 ใบ ส่วนกระเป๋า ใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆ กับการบินไทย ว่าจะสะสมได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้

การชำระเงิน

 • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่านเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก

การเลื่อน / ยกเลิกการเดินทาง

 • การเลื่อนการเดินทาง หรือ การยกเลิกการเดินทางนั้นต้องแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร (แฟกซ์/อีเมล) ในวันทำการคือ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.30 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายการในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง

 • 10 วัน  เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100%
 • 11-15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • 16 – 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • 31-45 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 50 %
 • 45 วัน  คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทฯได้ทำการจองและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการท่องเที่ยวต่างๆไว้ล่วงหน้ากับทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร และ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เมื่อท่านตกลงชำระเงินให้กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด