02-8642157-9     @fwtgroup

JP15_TAS_CHERRY BLOSSOM KANSAI (6D3N) (XJ)

0
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น35,900 บาท
ราคา/ท่าน
6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น35,900 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

92
รายละเอียด

CHERRY BLOSSOM KANSAI

KYOTO – OSAKA – NARA – KOBE (6D3N)

By AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง :  02 – 07 / 03 – 08 / 13 – 18 / 14 – 19 / 15 – 20 เมษายน 2563

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด หากต้องการเปลี่ยนแปลงต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 )

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง Terminal 1 (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่ 2คันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) ป่าไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน (ชมซากุระ) – ย่านกิออน –โอซาก้า

ย่านกิออน –โอซาก้า
00.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง … เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.40 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย…ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “เขตอะราชิยาม่า” นำท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี … และนำท่านสู่สะพานโทเกตสึเคียว” ที่ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์ที่เหมือนกำลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า สะพานนี้สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1930 นับเป็นสะพานไม้ที่สร้างสรรค์ทัศนียภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม … อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง… แล้วนำท่านกราบขอพรพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน“ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ำชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ศาลเจ้าที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 ด้านหน้าทางเข้าของศาลเจ้ามีเสาโทริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และด้านข้างมีสวนหินและสวนบอนไซขนาดใหญ่ … เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านกิออน เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วย โรงน้ำชา และร้านอาหาร สุดหรูมากมาย ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่าย่านฮานามาจิ” ซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์ของชาวเกียวโต ปัจจุบันก็ยังคงเหลือกลิ่นอายอันรุ่งเรื่องเมื่อครั้งอดีตให้เห็นอยู่รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทำงานในโรงน้ำชาย่านนี้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ สถานีแมวเหมียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดกโลกที่เก่าแก่ สถานที่สำคัญที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน … เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทวาคายาม่า” (ด้านนอก) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1585 เพื่อใช้เป็นฐานอำนาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยฝีมือกองทัพสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) จากนั้นพาท่านไป “ตลาดคุโรชิโอะ” เป็นตลาดปลาที่มีอาหารทะเลสด ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ และถ้าหากท่านใดที่ชอบของแห้ง ตลาดแห่งนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจากจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็นโต๊ะบาบีคิวปิ้งย่างให้รับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ “การโชว์การแล่เนื้อปลาทูน่า” (Maguro) โดยเชฟผู้ชำนาญในการแล่เนื้อปลา โดยสามารถซื้อชูชิหน้าปลาทูน่ารับประทานกันแบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่านั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย พาท่านไปสถานีคิชิ” (Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสถานีแมวเหมียว ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายนี้ได้ตกอยู่ในสภาวะการเงินที่ย่ำแย่ แต่นั่นได้เปลี่ยนไปเมื่อซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ซุปเปอร์ทะมะ” ได้ปรากฏตัวขึ้น…ทะมะ” คือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทญี่ปุ่น เริ่มจากเธอรับหน้าที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสียชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตัวที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่สำคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานีตัวจริงในห้องทำงานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทำงานของน้องแมวนิ-ทะมะที่สถานีวาคายาม่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง และร้านบูติคหรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนาน กับการเลือกชมและซื้อ”สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังไดมารู นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิมทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ – ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ – อาริมะออนเซ็น แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปปิ้งอุเมดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้งสองข้าง และนำท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า “สวนกวาง” เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย และนำท่านเดินชมต้นซากุระที่มีอยู่เรียงรายภายในสวน ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ”(Kitano Street Ijinkan) นับเป็นอีกหนึ่งย่านไฮไลท์ของเมืองโกเบ จากการที่ตั้งแต่ในอดีตนั้นเป็นย่านเก่าของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายทำธุรกิจที่เมืองโกเบพักอาศัยอยู่ ทำให้ในปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีบ้านเรือนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่หลายหลัง ที่มาของชื่อย่านคิจะโน่ โดยมักจะเรียกรวม ๆ ว่า อิจินคัน (Ijinkan) จากการที่มีลักษณะเป็นเนินเขาลาดชันนั่นเอง เมื่อเข้ามาในย่านนี้จะรู้สึกถึงความแตกต่างจากย่านอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะจะให้อารมณ์เหมือนหลุดเข้ามาในยุโรปยุคเก่า จากนั้นพาท่านเดินทางสู่อาริมะออนเซ็น (Arima Onsen) เป็นเมืองออนเซ็นที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ราว 1,000 กว่าปีก่อน ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) แม้พื้นที่ของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาดกะทะรัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งสี่ทิศ แต่ด้านในมีที่พักออนเซ็นและร้านค้าต่าง ๆ กระจุกอยู่อย่างหนาแน่น มีถนนเส้นหลักชื่อว่ายุโมโตะซากะที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝั่งของถนน ถ้าเลี้ยวจากถนนหลักเข้าซอยเล็ก ๆ ไปก็ยังมีร้านค้าอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ และมีสถานที่ที่เรียกว่าคินเซ็น”เป็นออนเซ็นทองที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาริมะออนเซ็น มีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ำตาลแดง ซึ่งจริง ๆ แล้วน้ำที่ออกจากตาน้ำจะใสแจ๋วไม่มีสี แต่เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณมาก เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชั่นจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเหมือนสีทอง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยแก้อาการหนาวสั่น ช่วยเรื่องอาการปวดหลังปวดเอว ปวดข้อและกล้ามเนื้อด้วย นอกจากนั้นยังมีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก จึงมีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือช่วยรักษาความชุ่มชื้น รักษาให้แผลไฟไหม้หรือรอยแผลต่าง ๆ รวมถึงอาการของโรคผิวหนังดีขึ้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านอุเมดะ” ให้ท่านสัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น้ำและน้ำตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านนี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานาชนิดทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญี่ปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมด ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายรวมทั้งสินค้านานาชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า – ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ (23.55 – 03.50)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวันตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดัง เพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยวามเป็นอย่างยิ่ง … ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้า อิสระตามอัธยาศัย พร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ออกดอกผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหากช่วงที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้า คุณภาพดีราคาแสนถูก … อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอ้าเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”
23.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 611

วันที่ 6สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

03.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 02 – 07 / 03 – 08 / 13 – 18 / 14 – 19 / 15 – 20 เม.ย.63

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,900.- บาท
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ท่านละ   9,000.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ   6,000.- บาท
มีตั๋วแล้วลด ท่านละ 10,000.- บาท
***ไม่มีราคาเด็ก***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไข

***กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน / การยกเลิก

 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 4. กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 15,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสาย การบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใด ๆ

รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสำรองที่นั่ง หรือ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็นอย่างช้า

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 6. หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด