02-8642157-9     @fwtgroup

HK01_ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (HX)

0
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น17,999 บาท
ราคา/ท่าน
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น17,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

631
รายละเอียด

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (HX)

สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมวิวเขาวิคตอเรียพีค

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน บินเช้า – กลับดึก พักดี 4 ดาว นอนฮ่องกง 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX)

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน – City gate Outlets - A Symphony of Lights

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

08.25 น. บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง

12.10 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้นทึบ)
เป็นกระเช้าคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่ง นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ำมัน (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าชม วัดโป่วหลิน ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา ห้ามนำเครื่องเซ่นไหว้ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์เข้ามาไหว้เป็นอันขาด จากนั้นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกิน แนะนำบัวลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คำเดียว “ต้องลอง” หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน และจะทำการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
นำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดง มัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่ 2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ จากนั้นไปสูบฉีดอะดรีนาลีนในแอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา และวงดนตรีประสานเสียงมิคกี้เมาส์ พร้อมด้วยเอฟเฟคต์เคลื่อนไหวตระการตาแบบ 3 มิติ ลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยังทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคตและสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ SPACE MOUTAIN แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก เดินท่องไปผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่สร้างภาพลวงตา 3 มิติ สำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับที่ซึ่งวัตถุโบราณน่าตื่นตาจากทั่วโลกมามีชีวิตต่อหน้าต่อตาใน มิสทิค พอยท์ และไม่ควรพลาดกับ IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดาตุ๊กตานานาชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A SMALL WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจำชาติของไทย สนุกกับเกมต่างๆ การแสดงแสงสี “เรารักมิกกี้!” จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ พบกับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดธีมมาร์เวล Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ท่านสามารถร่วมความสนุกได้โดยการขี่ยานพาหนะอันทันสมัยของ S.H.I.E.L.D. ในการต่อสู้อย่างกล้าหาญแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S.H.I.E.L.D. ไปพร้อมกับ Ant-Man and The Wasp เพื่อต่อสู้กับเหล่าร้าย Arnim Zola และกองทัพของ Hydra Swarm-bots ผู้ชั่วร้าย จากนั้นพบกับเครื่องเล่นใหม่อย่าง Iron Man Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง หยิบแว่นตา Stark Vision ขึ้นสวมใส่ แล้วเตรียมตัวสำหรับการเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว! การบินแต่ละครั้งของ Expo Edition Iron Wing จะใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์อาร์คของตนเองและมีเทคโนโลยีล่าสุดจากสตาร์ค อินดัสตรี้ – รวมถึง ชุดเกราะโลหะที่มีความทนทานสูง ระบบปัญญาประดิษฐ์ และกระจกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับการบินขึ้น คุณจะได้ท่องฟากฟ้าที่ตื่นเต้นเร้าใจของตัวเมือง เพื่อชมมุมมองที่แปลกใหม่ล่าสุดและสูงที่สุดบนขอบฟ้าของฮ่องกง นั่นคือ – Hong Kong Stark Tower เพียงอยากเตือนว่า มีรายงานถึงปฏิบัติการของไฮดร้าอยู่บริเวณนี้ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้! ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย
ขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี จะจัดแสดงในเวลา 13.30 น. ของทุกวัน โดยสามารถชมขบวนพาเหรดได้ที่เมนสตรีท ยูเอสเอ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ) ชมและเชียร์ตัวละครดิสนีย์ ที่ร่วมขบวนมากมายไม่ว่าจะเป็น ตัวการ์ตูนดัง อาทิ Mickey mouse, Minnie mouse, Winnie and the Pooh ตามด้วยเจ้าหญิงแสนสวยจากนิทานหลากหลายเรื่อง อาทิ Snow White, Rapunzel, Cinderella ฯลฯ หรือตัวละครจากภาพยนต์ดังอาทิ The Jungle Book, The Lion King, Toy Story ฯลฯ

เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย

**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย** (ไม่รวมค่าบริการ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน

วันที่ 3จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก เป็นต้น (4)

นำท่าน สู่จุดชมวิวเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมจุดวิวสวยที่สุดของฮ่องกง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามจุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้ จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!!! เมนูห่านย่าง

บ่าย ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามาตำนานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300 ปีก่อน ตามตำนานเล่ากันว่าได้มีโจรสลัดต้องการที่จะมาปล้นชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพับกังหันลมแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทำการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้นช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายที่กำลังจะเข้ามา และนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวัดแชกงแห่งนี้ชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเป็นที่สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้น
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน
วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทำนิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แล้วเอานิ้วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทำ ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่นอน ดูจากภาพไม่ต้องตกใจว่าจะทำได้มั้ย เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีกครั้ง
บริเวณด้านข้างวัดจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทำหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.45 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG AIRLINES

23.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง 14 – 16 / 26 – 28 ก.ค. // 02 – 04 / 16 – 18 / 30 ส.ค. – 01 ก.ย.62

06 – 08 / 20 – 22 ก.ย.62

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

17,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง

16,999
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000

กำหนดวันเดินทาง 18 – 20 / 25 – 27 ต.ค.62

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน

18,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่เด็กไม่มีเตียง

17,999
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ หักค่าดิสนีย์แลนด์ออกท่านละ  2,000 บาท

กรุณาตรวจสอบเที่ยวบินของท่านในวันที่ท่านต้องการเดินทางตามตารางรายละเอียดเที่ยวบิน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
  • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก