02-8642157-9     @fwtgroup

Grand Eastern Europe 10 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น58,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น58,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

370
รายละเอียด

ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 08-17, 15-24, 22-31 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D16-19

วันที่ 2นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก

00.50 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานมิวนิก ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ และศุลกากร
เมืองพัสเซา (Passau) เมืองพรมแดนระหว่างเยอรมนี และออสเตรีย กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็น “เมืองสามแคว”แห่งแคว้นบาวาเรีย เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ดานูบ (Danube), แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิซ(Ilz) เมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศเชค เขตโบฮีเมียใต้
 เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกอันแสนสวย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบนเนินปราสาท ครุมลอฟ ตัวเมืองเก่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำวัลตาวา เสน่ห์ของเมืองเก่าเป็นที่น่าหลงใหล
 เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Hotel Mlyn Cesky Krumlov 4 * หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์ลโลวี วารี - กรุงปราก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดเป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ จนทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของสปามาตั้งแต่ยุคกลาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 ชมเมืองน้ำแร่แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ตัวเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลามีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่งที่ร้อนที่สุดมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก Hilton Prague hotel 4 **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สถาปัตยกรรมโบราณสมัย ค.ศ.11 แบบกอธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกชมความใหญ่โตโออ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์ไวตัสที่เด่นเป็นสง่าและลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุรูปปั้นนักบุญโบสถ์เซนต์จอร์จ และคอนแวนต์ รวมทั้งโอลด์รอยัลพาเลซและโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน เพื่อเล่นแร่แปรธาตุต่างๆให้เป็นทองคำ ที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึง ความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียที่ไม่เป็นสองรองใคร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 เที่ยวเมืองเก่าย่านโอลด์ทาวน์ สะพานชาร์ลอันเก่าแก่ สัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ ถูกใช้เป็นโลเกชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่อง กรุงปร๊ากในยุคกลางเป็นเมืองที่น่าหลงใหลด้วยสถาปัตยกรรมโรงละครโอเปร่าพิพิธภัณฑ์,หอคอยดินปืน จตุรัสใจกลางเมืองวิหารตินส์ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ที่ผู้คนล้วน เผ้ารอดูด้วยใจจดจ่อ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
ที่พัก Hilton Prague hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5กรุงปร๊าก - บาริสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลว และเมืองที่ใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
ชมวิวจากมุมสูงของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน เหนือ ลุ่มแม่น้ำดานูบ ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบกอธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อคย่านเมืองเก่าบนถนนคนเดิน เรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ เก๋ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก Hilton Budapest 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ชมนครบูดาเปสต์อดีตเมืองหลวงของพวกแม็กยาจตุรัสฮีโร่ ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ สวนสัตว์ โรงอาบน้ำสาธารณะแบบโรมันขนาดใหญ่ อาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบกอธิคเที่ยวฝั่งบูดา ป้อมชาวประมง โบสถ์แมทเธียส คาสเซิลฮิลล์ ชมทิวทัศน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสองฝั่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อีกกิจกรรมที่ไม่เป็นสองรองใครในยุโรปความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติก บนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก
เดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนา นครหลวงแห่งดนตรี ประเทศออสเตรีย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
ที่พัก Parkhotel Schönbrunn 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7กรุงเวียนนา พระราชวังบรุนน์ - ภูมิภาคชาลส์กัมเมอร์กูท

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ชมพระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ โปรแกรม Imperial Tour 22 ห้อง ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชมห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กริงสตราเซ่ ถนนสายสำคัญที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่พระราชวังฮอฟบูรก์อันยิ่งใหญ่ โรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสเปนอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ ทำให้เมืองเป็นที่น่าหลงใหล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
เข้าสู่แลนด์มาร์คชื่อดัง คาร์ทเนอร์สตรีทที่ มีนักท่องเที่ยวนิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ และซัคเกอร์เค้ก ที่มีชื่อเสียงของเวียนนาร้านขายสินค้าแบรนด์เนม ถนน Graben
เดินทางต่อสู่ ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท ที่มีทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กังเป็นเสน่ห์อันน่าติดตรึง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12)
ที่พัก Hotel Scalaria St.Wolfgang 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - มิวนิก – มาเรียนปลัตซ์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เที่ยวเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก “ ฮัลล์สตัทช์ ” (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขา และป่าสีเขียวขจีสวยงาม ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดบนอัพเพอร์ออสเตรีย ได้รับการขนานนามเมืองนี้ว่าเป็น ไข่มุกแห่งออสเตรีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
 ชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย แหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ชมย่านเมืองเก่าเรสซิเด้นท์ โรงละคร โอเปร่า โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม ช้อปปิ้งบนถนนแมกซิมิเลียน ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง เรียงรายสองฝั่ง
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมันต้นตำรับดั้งเดิม (14)
ที่พัก Munich Marriott Hotel 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9สนามบินมิวนิค เพื่อเดินทางกลับ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินนครมิวนิก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่ 10สนามบินสุวรรณภูมิ

06.10 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 10 วัน 7 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 08-17, 15-24, 22-31 ตุลาคม 2564
29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
58,000.- / ท่าน 12,500.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศเชค
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม
  10 -19 ท่าน ใช้รถ bus ขนาด  32 ที่นั่ง
  20-25 ท่าน ใช้รถ bus ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 14 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทปร๊าก / Legenda Cruise / พระราชวังเชิงบรุนน์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โปรดสอบถาม 0897954445
 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • ระยะที่ 3 : เดือน ต.ค. – ธ.ค. (ไม่ต้องกักตัว)
  ต่อยอดจากระยะที่ 2 โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก