02-8642157-9     @fwtgroup

Croatia World Heritage Site 8 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น105,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น105,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

375
รายละเอียด

Croatia World Heritage Site 8 Days

โครเอเชีย มรดกโลก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดวันเดินทาง 10-17, 17-24 ตุลาคม 2564

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26

วันที่ 2เวียนนา – ดูบรอฟนิก – โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์

05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
07.10 น. ออกเดินทางต่อ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 733
08.20 น. ถึงท่าอากาศยานดูบรอฟนิก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร
นำท่านสู่เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก หนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความสู่เจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่นด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร สร้างจัตุรัสและน้ำพุ บ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
10.30 น. นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate) น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวเมืองในอดีต โบสถ์เซนต์เบลซ นักบุญประจำเมือง สไตล์โรมัน เนสก์ เรคเตอร์พาเลซ อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล นำท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
พักโรงแรม Sheraton Dubrovnik Riviera hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 3ดูบรอฟนิก – สตอน – ฟาร์มหอยนางรม – สปลิต

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 อำลาเมืองดูบรอฟนิก เดินทางสู่เมืองสตอน แหล่งเลี้ยงหอยกว่า 80 สายพันธุ์ และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม นำท่านชมการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอย และนำขึ้นมารับประทานแบบสด ๆ บันทึกภาพของเมืองที่มีกำแพงโบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขา กำแพงเมืองนี้มีความยาว 5.5 กม. เป็นอันดับสองรองจากกำแพงเมืองจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
 เดินทางสู่ตอนกลางของประเทศ ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาที่เมืองเนอุม ก่อนจะเข้าสู่เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสอง ในแคว้นดัลเมเชียน ที่นี่เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัฒนธรรมและการปกครอง เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเขตชายฝั่งทะเล
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก Radisson Blu resort Split hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 4สปลิต – วังดิโอคลีเธียน – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็นที่ตั้งของวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ์โรมัน พระองค์ทรงพำนักที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยุคกลาง และป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกันข้าศึก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 ชมเมืองเก่าโทรกีร์ (Trogir) เมืองมรดกโลกจาก UNESCO เพราะเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างด้วยอิฐเก่า และมีผังเมืองตามแบบฉบับกรีก – โรมัน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในอดีตต่าง ๆ อาทิเช่น ป้อมปราการ หรือกำแพงเมือง เมืองนี้แปลกและน่าสนใจตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง เพราะเมืองโทรกีร์เป็นเมืองเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเพียงเดินข้ามสะพานแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น นอกจากนั้น ยังสามารถเดินเล่นรอบเกาะชมทิวทัศน์ พรอมินาดที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาด
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)
ที่พัก Hotel Radisson Blu resort Split hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 5สปลิต – ซีเบนิก – ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองซีบีนิก (Sibenik) ซึ่งถูกบันทึกในเอกสารตั้งแต่ปี ค.ศ.1066เติบโตจากอิทธิพลภายใต้การปกครองของ ฮังกาเรียน-โครแอต รวมถึงเวเนเชียน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาบนป้อมปราการ ANNE ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกในยุคกลาง ชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในยุคกลาง สถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน, เวเนเชียน, และทัสคานี สถาปนิกได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมด โดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
 ชมเมืองซาดาร์ (Zadar) ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก จุดแรกที่ไปคือ The Sea Organ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยติดทะเล โชว์แสงสีในยามค่ำคืน ผสมผสานไปกับโบราณสถานที่เก่าแก่อาทิ โบสถ์อนัตตาเซีย, โบสถ์เซนต์โดนัท, จัตุรัสประชาชน, โบสถ์เซนต์แมรี่, ประตูเมือง, The City Sentinel เดินเที่ยวไปในตรอกซอยเล็กๆ ในเมืองเก่าอย่างไม่รู้เบื่อ
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก Lyra hotel Plitvice **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 6อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกรบ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้จึงได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
 เดินทางสู่นครซาเกรบ เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)
ที่พัก Westin hotel Zagreb **** หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

วันที่ 7เที่ยวนครซาเกรบ - สนามบิน - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยวชมเมืองเขตย่านเมืองเก่า และสถานที่สำคัญของซาเกรปอยู่ย่านอัพเปอร์ทาวน์ เริ่มต้นจากจัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี ตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ประตูเมืองเก่า สโตนเกท มีรูปพระแม่มารี รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ รูปตราสัญลักษณ์ของซาเกรบ สลาโวเนีย และดาลมาเชีย ทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามาที่จุดชมวิว แล้วนั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณ จัตุรัสเยลาซิค ย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยของคนเมือง ร้านค้า และร้านขายของที่ระลึกเรียงราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 678
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
23.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025

วันที่ 8สนามบินสุวรรณภูมิ

14.20 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

Croatia World Heritage Site 8 Days

โครเอเชีย มรดกโลก 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

 (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 กำหนดวันเดินทาง 10-17, 17-24 ตุลาคม 2564

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
105,000.- / ท่าน 12,500.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1.  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทฯ ได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 29 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน เช่ารถโค้ช  จองที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน) การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยพิบัติ การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียนนา-ดูบรอฟนิก / ซาเกรป-เวียนนา-กรุงเทพฯ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม
  10-19 ท่าน ใช้รถบัส ขนาด 32 ที่นั่ง
  20 ท่านขึ้นไป ใช้รถบัส ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 12 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Dubrovnik Cable Car / Dubrovnik City Wall / Oyster Farm tour / Diocletian Palace / Plitvice National Park
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือนตุลาคม ประกาศนับถอยหลัง 120 วัน เพื่อทำการเปิดประเทศตามประกาศของพณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก