02-8642157-9     @fwtgroup

CN06_SS_ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 4 วัน (NX)

0
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น19,999 บาท
ราคา/ท่าน
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น19,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

312
รายละเอียด

กวางเจาเทรดแฟร์…ดอกรัก

CANTON FAIR ครั้งที่ 127 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX)

กำหนดการเดินทาง 16-19 / 23-26 เมษายน 2563

01-04 พฤษภาคม 2563

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ - กวางเจา

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR MACAU (NX)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

10.35 น. เหินฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX885
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.25 น. เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่
ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที)
เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กวางเจา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 2***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127***-จัตุรัสฮัวเฉิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127(Chinese Import and Export Commodities Fair หรือ Guangzhou Fair หรือ Canton Fair) จัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน และถือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียว เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหญ่ ได้พบปะกับผู้ประกอบการ ที่นักลงทุนและนักธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ยิ่งช่วงหลังมานี้ประเทศจีนได้เปิดประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้มาเที่ยวกวางเจา นิยมมางานกวางเจาเทรดแฟร์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการมาเที่ยวกวางเจาเพื่อเลือกซื้อสินค้าจากจีนที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าที่อื่นมาก

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน (ไม่รวมค่าบริการ)

บ่าย นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (ต่อ) สมควรแก่เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่ง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นที่ 560,000 ตารางเมตร จัตุรัสนี้รวบรวมสิ่งก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในที่เดียวกัน มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนนี้จัดเป็นสวนจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ห่านย่าง
พักที่ HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 3***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127***-จูไห่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน (ไม่รวมค่าบริการ)

บ่าย นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 (ต่อ)
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND INN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 4จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - THE VENETIAN - มาเก๊า–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊า ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอันเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นำท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำหรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะ แกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.45 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินที่ NX882
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***)

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว

16-19 เมษายน 2563

20,999 

20,999 

3,500 

13,999 

23-26 เมษายน 2563

19,999 

19,999 

3,500 

13,999 

1-4 พฤษภาคม 2563

21,999 

21,999 

3,500 

13,999 

 

Text box item sample content

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 29 พ.ย. 62 เป็นเงิน 2,800 บาท
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) กรณีที่วีซ่าเข้าประเทศจีนแบบ 144 ชั่วโมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทำให้มีเหตุต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนประจำประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของการยื่นวีซ่าจีน พร้อมชำระค่าวีซ่าจีนเพิ่มจากค่าทัวร์ ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระ 1,650 บาท / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระ 2,775 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไข

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. กรุณาเตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!! และนามบัตรท่านละ 3 ใบ เพื่อทำบัตรเข้างาน (มอบให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ วันเก็บเอกสาร
 3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 21 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

รายละเอียดงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

สถานที่จัดงาน : CHINA IMPORT & EXPORT COMPLEX:

380 YueJiang Zhong Road, Guangzhou 09.30 – 18.00 น.

Phase I

15-19 เมษายน 63

เครื่องจักรขนาดใหญ่และอุปกรณ์เครื่องจักร , เครื่องจักรขนาดเล็ก, จักรยาน, รถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมี, ฮาร์ดแวร์, รถยนต์ (โชว์กลางแจ้ง) , เครื่องจักรก่อสร้าง (โชว์กลางแจ้ง), เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์และ ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร, อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง, อุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง, เครื่องสุขภัณฑ์, ฯลฯ

Phase II

23-27 เมษายน 63

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัว, เซรามิกที่ใช้ในครัวเรือน, อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน, ผลิตภัณฑ์กระจก ,ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าและงานฝีมือเหล็กหวายเตผลิตภัณฑ์ในสวน, ผลิตภัณฑ์หิน (โชว์กลางแจ้ง), ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน, อุปกรณ์ห้องน้ำ, แว่นตาและนาฬิกา แว่นตา, ของเล่น, ของขวัญและของพรีเมี่ยม,  ของฝากของที่ระลึกตามเทศกาลต่างๆ ฯลฯ

Phase III

1-5 พฤษภาคม 63

เสื้อผ้าบุรุษและสตรี, เสื้อผ้าเด็ก, ชุดชั้นใน, ชุดกีฬาและชุดลำลอง, เครื่องหนัง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เสริม, ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ,  อาหารยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,อุปกรณ์การแพทย์ , อุปกรณ์สำหรับเดินทางท่องเที่ยว, เครื่องใช้สำนักงาน,รองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

 ***ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.cantonfair.org.cn***

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปกลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                       
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด