02-8642157-9     @fwtgroup

Best of Germany 11 Days

0
Price
ราคาเริ่มต้น115,000 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น115,000 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

362
รายละเอียด

เบสต์ ออฟ เยอรมัน 11 วัน

มิวนิค นอยชวานชไตน์ การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น ชุกสปิตเซ่ อิงโกลชตัดท์ โรเธนบวร์ก
เดรสเดน เบอร์ลิน โคโลญจ์ ปราสาทเอลท์ซ แฟรงค์เฟิร์ต

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป)

กำหนดวันเดินทาง 15-25 ตุลาคม 2564
22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2021

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย D16-19

วันที่ 2มิวนิค - เบิร์ชเทสการ์เด้น - เหมืองเกลือ - บาดไรเค่นฮาล

00.50 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ เบิร์ชเทสกาเด้น เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด เส้นทางเก่าแก่ที่สุดถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ เมืองเก่าแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
 ชมเหมืองเกลือเก่าตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมภายในที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ทุกประการ นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ
 เมืองบาดไรเค่นฮาล (Bad Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลือ บ่อน้ำพุร้อน สปา และเป็นสถานที่รักษาบำบัดสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวยุโรป
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก Amber Residenz Bavria **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองการ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา (3)
 หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ บ้านเรือนของที่นี่งดงามด้วยภาพเขียนสีเฟรสโก ตามผนังและตัวบ้าน บอกเล่าเรื่องราวทางศาสนา
 การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน เมืองชนบทที่เป็นแหล่งเล่นสกีที่ดีที่สุดของเยอรมนี ตัวเมืองโอบล้อมไปด้วยเสน่ห์ของเทือกเขาแอลป์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 หมู่บ้านชวานสเกา ที่ๆนักท่องเที่ยวต่างปารถนาที่จะได้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชัยภูมิที่งดงามรายล้อมด้วยทะเลสาบสีฟ้า โตรกผาและธารน้ำ เคียงคู่และโดดเด่นไปกับปราสาทโฮเฮนชวานสเกา กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ่ ให้เป็นงดงามไม่แพ้ที่ใดในโลก ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (ปิดให้บริการในฤดูหนาว) ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาท คริสเตียน จังค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ ภายในตัวปราสาทตกแต่งด้วยโทนสีฟ้า รูปสัญลักษณ์สุริยกษัตริย์ และรูปหงส์ ถูกนำมาประดับเพิ่มความสวยอย่างอลังการ ภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร ห้องทรงงาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 กลับสู่ มิวนิค อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวัน ได้รับความสนใจจากผู้มาเฝ้ารอ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เลิศรสกับขาหมูเยอรมันต้นตำรับแท้ (6)
ที่พัก Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5มิวนิค - ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่ Ingolstadt Village / Chick Outlet Shopping เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปีค.ศ.1992 ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ) เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง
 เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จาคอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวิน หรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี้
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
ที่พัก Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6โรเธนบวร์ก - เดรสเดน - เบอร์ลิน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เดินทางสู่เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ ว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
 เที่ยวชมเดรสเดน เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมของเยอรมันตะวันออก งดงามด้วยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง ก่อนจะเสียหายอย่างหนักจากการทำลายล้างสมัยสงครามโลก กษัตริย์ออกัสตุส ทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อกขึ้น ฐานรากของเมือง พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ ลานกว้างได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นมากมาย เซมเพอร์โอเปร่า ที่เมืองนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี โบสถ์เฟราเอ่น หรือโบสถ์แม่พระที่ศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมือง กล่าวกันว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆของไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche), พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนังนี้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผ่นกระเบื้องเคลือบจากไมเซ่น จำนวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป ออกเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)
ที่พัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก ช้อปปิ้งคูดัม

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี เริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทนคำพูดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลก เช็คพอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตู บันเดนบวร์ก สัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารที่ใช้เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึ้นด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ต่อมา ได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์นอร์แมน-ฟอสเตอร์ จัตุรัส โพสต์แดมเมอร์ เมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งในยุโรป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันติดปากว่า “คูดัม” ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอร์ลิน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)
ที่พัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8เบอร์ลิน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 เยี่ยมชมเมืองพอสต์ดัม ติดกับเบอร์ลิน เป็นเมืองที่กษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซีย ความน่าสนใจของที่นี่คือการเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ ที่ประทับของเฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย พระราชวังแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นลิตเติ้ลแวร์ซายน์ของเยอรมัน โดดเด่นด้วยการจัดสวนแบบขั้นบันได ภายในเมืองพอสต์ดัม รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มรื่นไปด้วยสวนสวยๆ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
 หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟ
………. น. ออกเดินทางโดย รถไฟด่วน ICE สู่โคโลญจน์ (ใช้เวลาประมาณ 4.22 ชั่วโมง)
………. น. ถึงสถานี กรุงโคโลญจน์
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13)
ที่พัก Cologne Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 9มหาวิหารโคโลญจน์ – ปราสาทเอลท์ซ - แฟรงค์เฟิร์ต

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 ชมมหาวิหารโคโลญจน์ ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สถาปัตยกรรมโบราณในยุคกลาง งานศิลปะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ถนนคนเดินของเมืองนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคราคร่ำไปด้วยผู้คน
 นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ ในเขตภูมิภาคแม่น้ำไรน์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (14)
ชมปราสาทเอลท์ซ ปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่กลางป่า มีปราการและหอคอย หวนชวนให้รำลึกถึงปราสาทของอัศวินผู้เก่งกาจ ภายในมีคลังสมบัติและโถงอัศวิน
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (15)
ที่พัก Frankfurt Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 10ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อเดินทางกลับ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน ย่านถนน Zeil หรือ สินค้าแบรนด์เนมบน ถนน Goethestraße
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
14.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921

วันที่ 11สนามบินสุวรรณภูมิ

06.25 น. คณะเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เบสต์ ออฟ เยอรมัน 11 วัน 8 คืน

(ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่านขึ้นไป)

กำหนดวันเดินทาง 15-25 ตุลาคม 2564
22 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2021

ราคาเริ่มต้นที่ ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
115,000.- / ท่าน 15,000.- บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 1. โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 2. ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,เช่ารถโค้ช, จองที่พักร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ economy class สายการบินไทย กรุงเทพฯ-มิวนิค / แฟรงค์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศเยอรมัน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 8 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับรถคนไทยให้บริการ
  10 ท่าน ใช้รถ mini bus ขนาด 16-19 ที่นั่ง
  15 ท่าน ใช้รถ mini bus ขนาด 32-39 ที่นั่ง
  20 ท่าน ใช้รถ bus ขนาด 49 ที่นั่ง
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม และอาหารกลางวัน / ค่ำ รวม 15 มื้อ
 • ค่าบริการนำเที่ยวโดย Tour Leader ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวโดยกรมการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Salt Mine / Zugspitze / Neuschwanstein castle / Sanssouci Palace / Eltz Castle / 2nd class train เบอร์ลิน-โคโลญจ์
 • ค่าทิปคนขับรถให้บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปของหัวหน้าทัวร์)
 • ค่าบริการขนกระเป๋าขึ้นลงในโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือนตุลาคม ประกาศนับถอยหลัง 120 วัน เพื่อทำการเปิดประเทศตามประกาศของพณ.ท่าน นายกรัฐมนตรี
 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์

ขั้นตอนที่ 1  กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด พร้อมส่ง copy หน้าพาสปอร์ต เพื่อแจ้งความประสงค์ในการร่วมเดินทาง โดยระบุรายละเอียดวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็น ค่าดำเนินการในการขอวีซ่า (หากได้ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วมีการยกเลิก ท่านจะได้รับเงินคืน 6,500 บาทเท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 2  ในกรณีที่ท่านให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินให้ ทางบริษัทฯจะแจ้งราคาและเที่ยวบินคอนเฟิร์มที่นั่งเรียบร้อย พร้อมแจ้งวันออกตั๋วโดยท่านชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินตามจำนวนที่ได้แจ้งไป หลังจากนั้นภายใน 72 ช.ม. ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบิน e-ticket จัดส่งให้ทางอีเมล์ (การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทางใดๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยกเลิก ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)

ขั้นตอนที่ 3  หากยังมีประกาศกักตัวใน area ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ ท่านลูกค้าต้องส่งมอบ booking โรงแรมตาม area ที่ท่านเลือก โดยทางบริษัทฯ จะส่งใบคำร้องไปยังสถานกงสุลไทยในฝรั่งเศส เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ

ขั้นตอนที่ 4  ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางของคณะทัวร์ และหากมีการยกเลิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563″ ใน “ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศหลักเกณฑ์

การยกเลิก

ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

ผู้จัดทัวร์ มีความประสงค์ที่จะจัดนำท่านลูกค้าที่ต้องการออกไปเที่ยวต่างประเทศปลายทางที่มีความปลอดภัย ต่อโรคระบาด Covid-19 ภายใต้วิถีท่องเที่ยวใหม่ (new normal) ซึ่งการจัดไปยังประเทศใน EU ในครั้งนี้ เพราะผู้จัดเล็งเห็นว่าท่านลูกค้าสามารถได้ไปผ่อนคลาย ท่องเที่ยว ปลอดภัยต่อชีวิต ผู้จัดทัวร์ขอให้ท่านทำความเข้าใจในการปรับตัวท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่ยังมีกฎหมายของแต่ละประเทศยังไม่เปิดกว้างอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นความพยายามที่จะสร้างการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหยุดนิ่งไปเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ ให้กลับมาท่องเที่ยวได้อีก