02-8642157-9     @fwtgroup

AUS02_PERTH 5 วัน 3 คืน (TG)

0
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น45,900 บาท
ราคา/ท่าน
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น45,900 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

507
รายละเอียด

PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก – ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค
CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล

 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 • สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์
 • เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ และพักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน
 • ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK

** พิเศษ ให้ท่านได้พักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน **

โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)

กำหนดการเดินทาง 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน // 07 – 11 / 21 – 25 สิงหาคม 2562  

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เพิร์ธ

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยในการเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระ

23.59 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483

วันที่ 2เพิร์ธ - สวนสัตว์พื้นเมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค + ทัมบูลกัมฟาร์ม - ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด - ชิมไวน์

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการ

นำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธนำท่านชมชีวิตสัตว์พื้นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียที่ สวนสัตว์พื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK นำท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กับ จิงโจ้ สัตว์พื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ บริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และการใช้สุนัขในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมเมอร์แลง อาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ของชาวอะบอริจิ้น คนท้องถิ่นของออสเตรเลีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ BBQ

บ่าย นำท่านชมและช้อปปิ้ง MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY ให้ท่านชมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้นให้ท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ ซานดัลฟอร์ด (SANDALFORD WINERY) เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงมากอันดับหนึ่งของเมืองเพิร์ท สามารถสัมผัสทัศนียภาพอันแสนงดงามของไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ ซึ่งประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่สามารถผลิตไวท์ที่มีคุณภาพได้ระดับโลก พร้อมหาซื้อไวท์คุณภาพดีฝากคนทางบ้าน และสามารถเลือกซื้อกลับมาเป็นของขวัญ ของฝากได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL VINES RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล - ชมเมืองเพิร์ธ - เบลทาวเวอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่เมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เป็นเมืองท่าสำคัญโดยสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันห่างจากตัวเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป้นเมืองที่มีประวัติสาสตร์ในฐานะของอดีตเรือนจำ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบวิกตอเรียและเอ็ดเวิร์ดเดียนที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำเมืองใดในออสเตรเลีย จากนั้นนำท่านชม ราวนเฮ้าส์ (ROUND HOUSE) เป็นอาคารรูปทรง 12 เหลี่ยมมีอายุกว่า 180 ปี ซึ่งถือได้ว่ามี ความเก่าแก่มากที่สุดในรัฐออสเตรเลยีตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นวิวท่าเรือที่สวยงาม โดยมีจุดประสงค์ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย จากนั้นนำท่านชม MONUMENT HILL ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศุนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึกของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

บ่าย ให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและตลาดฟรีเมนเทิล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชั่นและร้านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง อาร์ตแกลเลอรี่แบบร่วมสมัยของศิลปะอะบอริจินและศิลปะออสเตรเลีย สําหรับสินค้าราคาถูกนั้นหาซื้อได้ตามตลาดในฟรีเมนเทิล (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองผ่านชมความสวยงามของเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ นำท่าน ชมเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากขนแกะ ครีมทาผิว และอื่น ๆ อีกมากมายอาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE PERTH หรือเทียบเท่า

วันที่ 4อุทยานแห่งชาตินัมบัง - SAND DUNES - พินาเคิล - เพิร์ท - อาหารกลางวันสุดพิเศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่ง ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามสู่ อุทยานแห่งชาตินัมบัง แวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายพินาเคิล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ ครึ่งตัว)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนที่โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็นพันๆ ชิ้นในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร ที่บริเวณนี้เมื่อก่อนคือก้นมหาสมุทร เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บริเวณนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเป็นพื้นดินและในยุคนั้นมันมีหอยจำนวนมาก และเปลือกหอยจำนวนมากก็สลายตัวเป็นหินปูน หรือเกิดจากรากของต้นไม้ โดยหินปูนได้ละลายลงไปในดิน น้ำและแร่ธาตุต่างๆก็ถูกดูดซึมไปในราก ส่วนแคลเซียมจะไปเกาะบริเวณรากเมื่อต้นไม้ตายก็จะเหลือแคลเซียมเกาะกันเป็นก้อน พอหลายล้านปีต่อมาลมก็พัดเอาทรายออกไปจนเราสามารถเห็นแท่งหินพินาเคิล สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเพิร์ธ จากอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE PERTH หรือเทียบเท่า

วันที่ 5WATERTOWN BRAND OUTLET - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง WATERTOWN BRAND OUTLET แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธที่มีสินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระก่อนการเดินทาง

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482

22.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…

*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 12 – 16 / 26 – 30 มิถุนายน // 07 – 11 / 21 – 25 สิงหาคม 2562

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 45,900.-  27,000.- 
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 43,900.-  25,000.- 
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 41,900.-  23,000.- 
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 38,900.-  20,000.- 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900.-  9,900.- 

*** โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ท่านละ 5,000 บาท***
**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
เงื่อนไข

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหม