02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจเชียงใหม่ ไหว้พระ สายมู 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,150 ฿
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,150 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

131

#แพ็คเกจเชียงใหม่#เที่ยวเชียงใหม่ #เชียงใหม่สายมู #เชียงใหม่ไหว้พร #วัดพระธาตุดอยคำ #วัดต้นเกว๋น #วัดใหม่ท่าอิ #วัดอุโมงค์ #วัดศรีสุพรรณ #ล่องเรือแม่ปิง #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่ ไหว้พระ สายมู  2 วัน 1 คืน

สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63  เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค.63 เท่านั้น

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1วัดพระธาตุดอยคำ - วัดต้นเกว๋น - วัดใหม่ท่าอิ - วัดอุโมงค์ - วัดศรีสุพรรณ - ล่องเรือแม่ปิง

เช้า รถตู้ปรับอากาศบริการรับคณะ เข้าสู่โรงแรม
(บริการรับจาก สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)
จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณยอดดอยคำ ด้านบนสามารถมองเห็นอุทธยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ท่านได้ขอพร หลวงพ่อทันใจ สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนที่มาก็มักจะมาขอพร หรือบนบานให้การงานลุล่วงประสบ ความสำเร็จ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เส้นทาง อำเภอสะเมิง นำท่านสักการะ วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่อันทรงคุณค่า และได้รับการยกย่องจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นอาคารอนุรักษ์ยอดเยี่ยม และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารรีสอร์ทเชิงดอย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดใหม่ท่าอิ แต่เดิมนั้นเป็นวัดธรรมดาที่ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ แทบจะไม่ค่อยมีผู้คน หรือนักท่องเที่ยวรู้จักกันมากนัก ต่อมาพระมหา ดร.ไพศาล ฐานวุฑโฒ ได้เข้ามาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสอันดับที่ 11 เมื่อปี 2550 สภาพวัดชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้ริเริ่มพัฒนาวัดท่าใหม่อิอย่างเอาจริงเอาจัง ที่ฮือฮาที่สุดคือการก่อสร้างห้องน้ำลอยฟ้า 12 ราศี แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นห้องน้ำ ทั้งสะอาดและงดงามมาก ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น วิหารลายคำ วิหารทรงล้านนาที่เก่าแก่มีความงดงาม และมีคุณค่ามาก ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม พระเจดีย์ โบสถ์ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรวรมหาราช, ต้นมหาโชค, พระเจ้าทันใจ, พระพุทธชินราช, หอพระไตรปิฎก(ห้องหนังสือประจำวัด), องค์พระพิฆเนศ, รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย รูปหล่อหลวงปู่ทวด และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ที่นี่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย นักท่องเที่ยวจึงมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด ได้เวลาสมควรนำท่านแวะชม วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่าน ล่องเรือแม่ปิง ชมบรรยากาศริมน้ำธรรมชาติทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำท่านจะเห็นอาคารบ้านเรือนริมน้ำ และต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นธรรมชาติตลอดแนวของลำน้ำแม่ปิง และสะพานเหล็กเก่าแก่
จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเอเชียกรุ๊ป หรือ La Seine City Resort หรือ เทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโรงแรม หรือ ร้านอาหารเทวรส
จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2อิสระตามอัธยาศัย - ซื้อของฝาก – ส่งออก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ (หากท่านมีเวลา) ได้เวลารถตู้บริการส่งท่านเพื่อเดินทางกลับ
(บริการส่งไป สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ การจลาจล การจลาจร หรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถนำพาไปยังสถานที่เที่ยวตามรายการได้

อัตราค่าบริการ

แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ ไหว้พระ สายมู    2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการต่อท่าน

(สำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / **เดินทางได้ทุกวัน**)

ผู้ใหญ่

(2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว

กรณีพักต่อ

ชำระเพิ่ม

บาท/ ห้อง/คืน

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
1,150.- บาท 1,150.- บาท 700 บาท 500 บาท 1,250.- บาท
เงื่อนไข
 • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ
 • กรณีพักต่อ โปรดแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63 เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค.63 เท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน

ในกรณีที่ท่านมาไม่ครบจะต้องเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ดังต่อไปนี้

 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 9 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 50 บาท      = 1,200.- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 8 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท     = 1,250- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 7 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 150 บาท     = 1,300- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 6 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท     = 1,350- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 5 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท     = 1,450- บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม      

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศพาเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำปิง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีรถไฟ หรือจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีบริการต่างๆ, ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง > เอเย่นต์เป็นผู้จัดการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ***ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 บาท***

 (กรุณาเตรียมค่าทิปให้คนขับในวันที่จบการพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ)

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup