02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจหัวหิน ฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,099 ฿
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,099 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

48

#แพ็คเกจหัวหิน #เที่ยวหัวหิน #หัวหินฟินเวอร์  #Vana Nava #ชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

แพ็คเกจหัวหิน ฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 // เดินทาง :  วันนี้ – 28 ธันวาคม 2563

กำหนดการเดินทาง

Day 1สนุกลืมโลก ณ สวนน้ำ Vana Nava @หัวหิน

……… น. รอต้อนรับทุกท่านที่ สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucher กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องจำหน่ายบัตร)
อัตราค่าบริการเสริมราคาพิเศษ เมื่อทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
VR Slide เล่นได้ 1 ครั้ง 80 บาท/ท่าน
VR Slide เล่นได้ไม่จำกัด 180 บาท/ท่าน
Beach Hut (สำหรับ 2-4 ท่าน) 750 บาท/หลัง
Cabana (สำหรับ 5-8 ท่าน) 1,000 บาท/หลัง
Locker ฝากของ 170 บาท
ผ้าเช็ดตัว 120 บาท
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava (1)
16.00 น. เชิญท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก (โปรดแสดง voucher กับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม)
พักที่ (สามารถเลือกพักได้)
โรงแรม Sala @ Huahin
โรงแรมหัวหิน ไวท์ วิลล่า
โรงแรมชมวิว หัวหิน (ติดชายหาด)
โรงแรม Wora Wana (เขาตะเกียบ)
17.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนาวีภิรมย์ (2)
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) (เปิดบริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
09.00 น. ชาวประมง ชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า ยินดีต้อนรับ นำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน (โปรดตรวจสอบรอบเวลาการล่องเรือใน voucher ของท่าน มีตั้งแต่รอบ 09.00-15.00 น.)
12.00 น. เช็คเอ้าท์ที่พัก ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ

แพ็คเกจหัวหิน ฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 // เดินทาง :  วันนี้ – 28 ธันวาคม 2563

อัตราค่าบริการต่อท่าน  

(ราคาสำหรับเดินทางพร้อมกัน 10 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน/ห้อง

ราคาท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1) กรณีพักเดี่ยว
ชำระเพิ่ม

ผู้ใหญ่
พัก 3 ท่าน/ห้อง

เพิ่มห้องละ

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
1,199.- บาท 1,199.- บาท 800.- บาท 500.- บาท 100.- บาท
เงื่อนไข

หมายเหตุ

 • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ
 • ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 – 3 ท่าน/ห้อง จำนวน 1 คืน โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าสวนน้ำวานานาวา พร้อมอาหารกลางวัน ภายใน สวนน้ำ วานานาวา
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ คิดเงินเพิ่มดังนี้

 • 9 ท่าน เพิ่มท่านละ 50.- บาท
 • 8 ท่าน เพิ่มท่านละ 100.- บาท
 • 7 ท่าน เพิ่มท่านละ 150.- บาท
 • 6 ท่าน เพิ่มท่านละ 200.- บาท
 • 5 ท่าน เพิ่มท่านละ 300.- บาท
 • 4 ท่าน เพิ่มท่านละ 500.- บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณีฃ

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup

รูปภาพ