02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจพัทยา ซ่า ทุกวัน 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น888 ฿
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น888 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

140

#แพ็คเกจพัทยา #เที่ยวพัทยา #พัทยาฮาเฮ #พัทยาซ่าทุกวัน #พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์ #บ้านสุขาวดี #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

แพ็คเกจพัทยา ซ่า ทุกวัน 2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1พัทยา - พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์ - บ้านสุขาวดี

10.00 น. เชิญท่านเข้าชมความแปลกพิศวงและน่าทึ่งที่ พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์ Ripley’s Belive It or Not! + FREE บริการชุดอาหารกลางวัน

13.00 น. เช็คอินเข้าสู่โรงแรม M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/ โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ร้านอาหารด้วยตนเอง

17.00 น. บริการอาหารค่ำ ชุด “ไก่อบโอ่งบ้านสุขาวดี” ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) พร้อมทั้งให้ท่านได้มีเวลาเข้าชมอาคารต่างๆ ในบ้านสุขาวดี พร้อมเก็บบรรยากาศยามค่ำกับไฟแสงสีตระการตา Garden by The Beach (บ้านสุขาวดีเปิดให้บริการเข้าชมรอบเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 20.00 น.)

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

พัทยา ซ่า ทุกวัน : เที่ยวพัทยา 2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

 (สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่

(2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
888.- บาท 888.- บาท 450 บาท 500 บาท
เงื่อนไข
  • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ
  • กรณีพักเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ต้องจองล่วงหน้า)

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเรือรับ/ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

การบัตรค่าเข้าชม /ทัวร์เสริม (Optional Tour)

1.บัตรเข้าชม Art In Paradise (พิพิธภัณฑ์สามมิติ) ท่านละ 130 บาท  (ปกติ 150 บาท)

2.บัตรเข้าชม “สวนไทยพัทยา” พร้อมอาหารกลางวันขันโตกบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 250 บาท (ปกติ 300 บาท) ฟรี แต่งชุดไทย+ล่องเรือโบราณ+ชมโชว์วัฒนธรรมไทย+ร่วมกิจกรรมวิถีไทย

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup

รูปภาพ