02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจพัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น888 ฿
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น888 ฿

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

144

#แพ็คเกจพัทยา #เที่ยวพัทยา #พัทยาฮาเฮ #พัทยาไปต่อไม่รอล่ะ #เกาะล้าน #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

แพ็คเกจพัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ 2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1โรงแรม - ท่าเรือ - เกาะล้าน (หาดแสม)

09.00 น. คณะเดินทางถึง โรงแรม M PATTAYA HOTEL http://www.mhotel.co.th/ โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

09.30 น. บริการท่านด้วย รถสองแถว เพื่อนำท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะล้าน
ควรเตรียม : รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ

10.30 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

11.40 น. ถึงเกาะล้าน บริการเตียงชายหาดพร้อมน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด ณ อนันต์ซีฟู้ด (โปรดแสดง Voucher ของท่านแก่พนักงานต้อนรับ) ให้ท่านเล่นน้ำที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ จะทำการเปลี่ยนรายการไปเข้าชม Art In Paradise ทดแทน

14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

15.40 น. เดินทางถึง ท่าเรือแหลมบารีฮาย รถสองแถวบริการรับท่านกลับสู่โรงแรม M Pattaya Hotel หรือเทียบเท่า

สมควรแก่เวลา ออกเดินทางสู่ ร้านอาหาร ด้วยตนเอง

17.00 น. บริการอาหารค่ำ ชุด ไก่อบโอ่งบ้านสุขาวดี ณ บ้านสุขาวดี พร้อมชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) พร้อมทั้งให้ท่านได้มีเวลาเข้าชมอาคารต่างๆ ในบ้านสุขาวดี พร้อมเก็บบรรยากาศยามค่ำกับไฟแสงสีตระการตา Garden by The Beach (บ้านสุขาวดีเปิดให้บริการเข้าชมรอบเย็นตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 20.00 น.)

สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น. เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
(การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ร้านอาหาร-รายการอาหาร และการเดินทาง
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

พัทยาฮาเฮ ไปต่อไม่รอล่ะ  2 วัน 1 คืน

**ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับ จองภายใน 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

เลือกออกเดินทางได้ วันศุกร์ หรือวันเสาร์ ภายใน 28 ธันวาคม 2563 นี้**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

 (สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

ผู้ใหญ่

(2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
888.- บาท 888.- บาท 450 บาท 500 บาท
เงื่อนไข
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
   • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่เสียค่าบริการ
   • กรณีพักเพิ่ม 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ต้องจองล่วงหน้า)

   อัตราค่าบริการนี้รวม

   • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าเรือรับ/ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

   *กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

  การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

  1.สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง

  2.กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

  บริการบัตรค่าเข้าชม /ทัวร์เสริม (Optional Tour)

  1.บัตรเข้าชม Art In Paradise (พิพิธภัณฑ์สามมิติ) ท่านละ 160 บาท  (ปกติ 250 บาท)

  2.บัตรเข้าชม Ripley’s Belive It or Not! (พิพิธภัณฑ์ริปลี่ส์) พร้อมอาหารชุดสุดคุ้ม ท่านละ 200 บาท (ปกติ 300 บาท)

  3.บัตรเข้าชม “สวนไทยพัทยา” พร้อมอาหารกลางวันขันโตกบุฟเฟ่ต์ ท่านละ 250 บาท (ปกติ 300 บาท) ฟรี แต่งชุดไทย+ล่องเรือโบราณ+ชมโชว์วัฒนธรรมไทย+ร่วมกิจกรรมวิถีไทย

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup

รูปภาพ