02-8642157-9     @fwtgroup

เพชรบุรี แก่งกระจาน 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

196
รายละเอียด

แพ็คเกจที่พัก พร้อมรถตู้ @Nana Resort Kaeng Krachan แก่งกระจาน ♥ เพชรบุรี  2 วัน 1 คืน

เดินทางพร้อมกัน 8 ท่าน เดินทางได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

**วันธรรมดาหรือวันหยุดก็ราคาเดียวกัน**

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - เพชรบุรี

08.00 น. รับจากจุดนัดหมายกรุงเทพมหานคร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าบริการ)

บ่าย กิจกรรมล่องแพ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2เพชรบุรี - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

ชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าบริการ)

บ่าย ซอลท์ เลค เดอ แม่กลอง คาเฟ่

18.00 น. ส่งจุดนัดหมายกรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ
แพ็คเกจที่พัก + รถตู้ V.I.P  เดินทางพร้อมกัน 8 ท่าน
ประเภทห้องพัก ราคาต่อท่าน
Deluxe Room 2,199
Premier Room 2,299
Jacuzzi Suite 2,599
Family Room 2,199
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
-ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
-ค่าห้องพัก 1 คืน
-อาหารเช้า 1 มื้อ+ อาหารค่ำ 1 มื้อ
-ค่ากิจกรรมล่องแพ
-ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
-ค่าอาหารมื้อและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
-แพ็คเกจนี้เริ่มต้นรับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ เท่านั้น*
-ราคาดังกล่าว สำหรับเดินทางครบ 8 ท่าน
-วันปีใหม่และวันสงกรานต์ ชำระเพิ่มท่านละ 300 บาท/คืน
-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเข้าพัก โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่
-โปรแกรมการล่องแพ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ