02-8642157-9     @fwtgroup

แพร่ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

432
รายละเอียด

เที่ยวเมืองสโลว์ไลฟ์สุดชิค ประดิษฐ์งานฝีมือล้ำๆ

สักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

ชม แพะเมืองผี อีกหนึ่งสถานที่ที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ความงาม

พร้อมสัมผัสวิถีคนเมือง ณ กาดกองเก่า

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1แพร่

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินแพร่ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ดูรอยพระพุทธบาทและพิพิธภัณฑ์ของเก่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คุ้มเจ้าหลวง หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองแพร่ เมื่อก่อนเป็นคุ้มของเจ้าหลวงเมืองแพร่ ใต้ถุนเป็นที่คุมขังนักโทษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแพร่หรือเมืองแป้ ตามคำเรียกพื้นเมือง ในอดีตบริเวณนี้เรียกว่า “สะดือเมือง”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินเมืองแพร่
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2แพร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนหินมหาราช จากท้องทะเลสู่ผืนป่า 250 ล้านปี อีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ รอบล้อมไปด้วยพงไพรสีเขียวบริสุทธิ์ มีกลิ่นดินและกลิ่นป่าโชยผ่านจมูกตลอดเวลา จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟบ้านปิน เป็นสถานีรถไฟที่มีอาคารมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิลปะยุโรป มีอายุกว่า 100 ปี เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน หรือแบบโครงไม้ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยเล็ง เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งโอบคลุมด้วยภูเขาและผืนป่าได้อย่างงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3แพร่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าของเมืองแพร่ มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี เป็นศิลปะแบบผสมผสานถึงสามยุค คือ เชียงแสน สุโขทัย และอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดจะเป็นพระนอน หรือ พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นยาว 9 เมตร ลงรักปิดทองตลอดองค์ พระพุทธรูปสีทองที่เห็นจะเป็นพระนอนองค์ใหญ่ครอบองค์จริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสระบ่อแก้ว จากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธรูปพระอุปคุต ที่ชาวล้านนาให้ความนิยมนับถือบูชา และเชื่อกันว่าท่านยังเป้นพระที่มีชีวิตอยู่ใจกลางมหาสมุทร โดยทุกคืนวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธพระอุปคุตจะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ ดังนั้นใครที่ได้ตักบาตรพระอุปคุตจะเป็นผู้ที่มีโชคดีและประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา

xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินแพร่ ส่งท่าน ณ จุดหมายปลายทาง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่