02-8642157-9     @fwtgroup

เลย 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

356
รายละเอียด

“ไปกี่ครั้ง ก็หลงรักเลย @ เชียงคาน”

ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ ณ ภูเรือ กราบสักการะ

นมัสการพระธาตุศรีสองรัก พร้อมท่องราตรี

บนถนนคนเดินเชียงคาน ริมโขง

3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ภูเรือ – เชียงคาน

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณตัวเมืองเลย

05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่ มักเดินทางขึ้นยอดภูเรือ เพื่อชมแสงแรกของพระอาทิตย์ และสัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น ท่ามกลางทะเลหมอกที่ลอยคลอเคลียยอดเขา นอกจากนี้โดยรอบบริเวณยอดภูเรือยังมีธรรมชาติสวย ๆ ทั้งป่าสนเขา สวนหินธรรมชาติ และดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชื่นชม และยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุด เช่น ผาโหล่นน้อย, ผาซ่าทอง, น้ำตกห้วยไผ่, สวนหินพาลี, ทุ่งหินพานขันหมาก และหินเต่า เป็นต้น จากนั้นนำท่านลงจาก อุทยานแห่งชาติภูเรือ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น. นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ ที่ว่าการอำเภอภูเรือพร้อมชมสวนดอกไม้ที่ปลูกต้อนรับในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชาโต้ เดอ เลย ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ที่ ผลิตไวน์ “ชาโต เดอ เลย” (Chateau de Loei) คุณภาพมาตรฐานสากลตามกฎหมายใหม่เป็นเจ้าแรกในเมืองไทย แต่ก่อนหลายคนเรียกว่าไวน์ตราไก่ เนื่องจากมีรูปไก่ตัวใหญ่ยืนอยู่บนไร่องุ่นในฉลากทั้งนี้เนื่องจากหมอชัยยุทธเกิดปีระกา หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ชื่อเดิมที่เจ้าของตั้งใจจะใช้คือ ชาโต ภูเรือ นั้น นายสุธี สิงห์เสน่ห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 3 สมัย เห็นชื่อดังกล่าว จึงแนะนำว่าชื่อชาโต ภูเรือธรรมดาไป ประกอบกับการออกเสียงค่อนข้างยาก น่าจะเรียกว่า “ชาโต เดอ เลย” เพราะนอกจากจะง่ายในการออกเสียงแล้ว ยังมีความหมายตามภาษาฝรั่งเศส L’OYE หมายถึงนัยน์ตาอีกด้วย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนชัย ประเพณีสำคัญของวัดโพนชัยแห่งนี้ คือ งานบุญหลวง หรือที่เราอาจจะรู้จักกันในงานเทศกาลผีตาโขนนั้นเอง ภายในวัดโพนชัยยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 2 แห่งคือ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เป็นสถานที่เก็บ รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผีตาโขนไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่มาประวัติ การทำหน้ากากผีตาโขน วิวัฒนาการของหน้ากากเป็นอย่างไร เขาทำอะไรกันในงานผีตาโขน และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันแ ละความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด จากนั้นนำท่านแวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญของ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย นั้นคือ พระธาตุศรีสองรัก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2103 สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา(ไทย) และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง(ลาว) เนื่องจากยุคนั้นพม่า เรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงเห็นว่าควรจับมือกันเพื่อความมั่นคง จึงได้กระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน พร้อมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นถวายมีพระนามว่า“พระธาตุศรีสองรัก” ริมลำน้ำหมัน เป็นดังสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี และจะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ที่จะมาสักการะพระธาตุศรีสองรัก ห้ามใส่เสื้อผ้า “สีแดง” หรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ เพราะ “สีแดง” อาจเปรียบได้กับ “เลือด” ที่เป็นผลของการทำสงคราม ดังนั้น คนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าสีแดง เข้าไปบริเวณองค์พระธาตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเชียงคาน (ระยะทางประมาณ 85 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแกง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ เชียงคานเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดเลย เนื่องจากเป็นอำเภอที่ติดชายแดนของประเทศลาวและในสมัยก่อนชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมาตั้งรกราก ที่ อ.เชียงคานและได้นำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย หรือจะเรียกได้ว่าเชียงคานเป็นเมืองคู่แฝดหลวงพระบาง ก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นประเพณี อาหารการกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2เลย – เชียงคาน

05.00 น. นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น รถท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ ภูทอก เพื่อไปจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงทิวทัศน์สวยงามแปลกตาหาดูได้ยากยิ่ง เหมาะแก่การถ่ายภาพมุมกว้างลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ภายในหมู่บ้านก็จะมีการสาธิตทอผ้า การร่ายรำตามประเพณีของชาวไทดำ รวมไปถึงเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยก่อนที่เก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วย นอกจากนี้ใครที่อยากได้ของที่ระลึกก็สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวบ้านไทดำได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ คือแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นอยู่กลางลำน้ำโขงทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผ่านแก่ง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช้อปปิ้งซื้อของฝากมากมาย ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแก้วที่อร่อยมาก

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3เชียงคาน

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน อีกทั้งท่านใดมีความประสงค์ จะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ตลาดเช้าเชียงคานแห่งนี้

11.00 น. นำท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมที่พัก ส่งท่าน ณ จุดนัดหมายเดิมพร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่