02-8642157-9     @fwtgroup

เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น89,500 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น89,500 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

371
รายละเอียด

เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คิดถึง

8 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – แฟรงเฟิร์ต (เยอรมนี)

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงเฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ LH 773
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2แฟรงเฟิร์ต – ไฮเดลแบร์ก - สตุ๊ตการ์ต

06.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองไฮเดลแบร์ก (90 กม./1.30 ชม.) เข้าชมปราสาท ไฮเดลแบร์ก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ สตุ๊ตการ์ต (135 กม./ 2 ชม.) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เบนซ์ ชม ชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆมากมายไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ลานน้ำพุ, สถานีรถไฟหลัก รวมถึงพระราชวังใหม่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ MARITIM STUTTGART หรือเทียบเท่า

วันที่ 3สตุ๊ตการ์ต - ทิทิเซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่ ทิทิเซ่ (155 กม./2.30 ชม.) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขา ที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำตอนใต้ (South Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของเยอรมนี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ล่องเรือชม ทะเลสาบทิทิเซ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้นนำท่านชม นาฬิกากุ๊กกู Cuckoo clocks สินค้าพื้นเมืองให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลักต่างๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ MARITIM TITISEE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ทิทิเซ่ - น้ำตกไรน์ (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (65 กม./1.30 ชม.) นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กรุงเบิร์น (170 กม./2.30 ชม.) เดินเล่นชมกรุงเบิร์น พร้อมซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) หอนาฬิกา หน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมเป็นประตูโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ THE BRISTOL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5เบิร์น - แองเกลเบิร์ก - ทิตลิส - ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง เดินทาง ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้น ไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขา
บ่าย นำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6ลูเซิร์น - ริกิ - ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางขึ้นชม ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งเทือกเขา ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 1,797 เมตร เนื่องด้วยไม่มีภูเขาอื่น ๆ มาบดบัง ทำให้มองเห็นทัศนียภาพมุมสูงได้อย่างสวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองลูเซิร์น อิสระทุกท่านช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ RADISSON BLU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7ลูเซิร์น - ซูริค - สุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (55 กม./1 ชม.)
*** ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการทำภาษีคืน ***
13.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบินที่ LX 180

วันที่ 8สุวรรณภูมิ

05.20 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

TR02 เยอรมนี-สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คิดถึง 8 วัน 5 คืน
 (เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 16 ท่าน

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
89,500.- / ท่าน 10,000.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินลุฟธ์ฮันซ่าและสวิสแอร์ เส้นทาง
  ลุฟธ์ฮันซ่า : สุวรรณภูมิ-แฟรงเฟิร์ต
  สวิสแอร์ :   ซูริค-สุวรรณภูมิ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 20 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวันและอาหารค่ำ รวม 15 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม