02-8642157-9     @fwtgroup

เพชรบุรี 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

152
รายละเอียด

เที่ยววิถีใหม่ ตะลอนเมืองเพชร ไหว้พระธาตุขอพร
เรียนรู้เชิงนิเวศน์ สัมผัสวิถีชุมชนริมนํ้าเพชร
2 วัน 1 คืน โดยรถปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – เพชรบุรี

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบุรี นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ แห่งวัดข่อย กราบไหว้ขอพรพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล ขอโชคลาภ สมหวังในหน้าที่การงาน และปลดเรื่องทุกข์ นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่แห่งวัดพลับพลาชัย ที่รวมศิลปะงานปูนปั้น และงานหนังชั้นเลิศของ ฝีช่างเมืองเพชร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนซอยตลาดริมน้ำเพชรบุรี ตลาดเก่าโบราณของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนแวะชิมเลือกซื้อของอร่อย หรือซื้อของฝากอิสระถ่ายภาพกับภาพวาด สตรีทอาร์ต สัมผัสความชิคผสมผสานกับความคลาสสิค ที่ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ ชุมชนตึกแถวโบราณมีภาพวาดแสนน่ารักตามผนังบ้านเรือน ให้ท่านได้โพสท่าทางถ่ายรูปกับภาพวาดสวย ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างต้นไม้ ต้นโกงกาง และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เพชรบุรี – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาวัดชะอำคีรี เป็นวัดคู่ชุมชนชะอำ นำท่านขึ้นบันไดเพื่อเข้าสู่ถ้ำ กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ ซึ่งสร้างในสมัยอยุธยา จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเช็คอินที่ ไปนา คาเฟ่ จิบชากาแฟกลางทุ่งนาสีเขียวพร้อมกับถ่ายรูปหลากหลายมุม
จากนั้นนำท่านสู่ ร้านแม่กิมลั้ง ร้านของฝากขึ้นชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแม่กิมลั้ง
บ่าย อิสระให้เวลาท่านซื้อ ของฝาก ซึ่งของฝากที่ขาดไม่ได้เลย อาทิเช่น ขนมหม้อแกงทองม้วนสดสูตรต้นตำรับ, ทองม้วนกรอบ, ซาหริ่มใบเตย ไม่ซื้อกลับเหมือนมาไม่ถึงจริงๆสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
18.00 น. คณะเดินทางถึง ณ จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613