02-8642157-9     @fwtgroup

เชียงใหม่-ปาย 4 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,400 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,400 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

388
รายละเอียด

รับลมหนาวแบบสโลว์ไลฟ์ที่ปาย เมืองสามหมอกสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ชมหมู่บ้านจีนยูนนาน “บ้านรักไทย” “หมู่บ้านสันติชล”

โดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี 4 วัน 2 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 755 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) โดยรถตู้ปรับอากาศ

วันที่ 2เชียงใหม่ – ปาย

06.00 น. คณะเดินทางถึง เชียงใหม่ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม)
ระหว่างทางแวะ จุดเช็คอินจุดแรก ณ ห้วยน้ำดัง
สะพานประวัติศาสตร์ปาย พร้อมเช็คอินที่หน้าร้าน Coffee in live
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
14.00 น. หมู่บ้านสันติชล มี เที่ยวกำแพงเมืองจีนจำลอง ชิมชาอร่อย หรือ โล้ชิงช้าให้สนุกสุดเหวี่ยงกันตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์)
ไหว้พระ ณ วัดน้ำฮู สักการะพระพุทธรูป พระโมฬีเปิดได้ และมีน้ำซึมอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 3ปาย – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ปาย

04.00 น. เดินทางสู่ ปางอุ๋ง หรือ สวิตเซอแลนด์เมืองไทย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. พร้อมรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเดินทาง)
07.30 น. อิสระให้ได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมดอกไม้เมืองหนาว
ล่องแพไม้ไผ่ เคล้าสายหมอกที่ทะเลสาบปางอุ๋ง แพไม้ไผ่ลำนึงจะนั่ง ได้ 2 คน
(ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย หมู่บ้านรักไทย เดินชมบ้านดิน และชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี ซึ่งมีจำหน่ายในหมู่บ้าน อาทิ ชาชิงชิงชาอู่หลง ชาโสม ชามะลิ และชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับปาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4ปาย – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับเชียงใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม)
สักการะ วัดอุโมงค์ โบราสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และอยู่คู่เมืองเชียงใหม่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย แวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของทีระลึก จากเชียงใหม่ ที่้ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่
จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่จุดหมายเดิม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
23.00 น. คณะเดินทางกลับมาถึงจุดหมาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,400.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 2,000.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด