02-8642157-9     @fwtgroup

เชียงราย พะเยา 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

413
รายละเอียด

สวนดอกไม้เมืองหนาว ณ สิงห์ปาร์ค

พลาดไม่ได้กับ อันซีนไทยแลนด์ “ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง”

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1เชียงราย

………… น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงราย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น หรือวัด Blue Sapphire อัญมณีสีน้ำเงิน เป็นวัดที่สร้างตามศิลปะเชียงแสน แต่การตกแต่งตัวศาสนสถาน ออกเป็นสีน้ำเงิน มีลักษณะเหมือนตกแต่งจากอัญมณีสีน้ำเงิน ในขณะที่พระประธานในวิหาร สีขาวมุกสวยงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางมนัสการ วัดห้วยปลากั้ง ถือเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดเชียงราย ด้วยรูปองค์พระแม่กวนอิม ที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเจดีย์พบโชค อีก 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีองค์พระแม่กวนอิมแกะสลักครบทุกปาง และยังมีพระพุทธรูปของพระเกจิอาจารย์อื่นๆ จากทั่วประเทศไทย

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น เป็น Signature สำคัญมาก ๆ สำหรับการท่องเที่ยวเชียงราย วัดร่องขุ่นหรือวัดขาว ได้ถูก Vote จากนักท่องเที่ยวที่เคยไปสัมผัส ให้เป็น The Most Beautiful Destination ของโลกเลยทีเดียว ทุกรายละเอียดจะถูกใส่ใจ ในการบรรจง แต่งแต้ม สร้างอย่างละเอียด แฝงไว้ด้วยปริศนาธรรม นำท่านเข้าชม ไร่สิงห์ หรือไร่บุญรอด นำท่านลูกค้าขึ้นรถรางเข้าชมทั่ว ที่มีพื้นที่เกินกว่า 800 ไร่ มีจุดที่บริการนักท่องเที่ยว ด้านหน้า และด้านในที่เป็นพืชไร่ นับ 10 ชนิด ทั้งชา และอื่น ๆ พร้อมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงราย หรือกาดเจียงฮายรำลึก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2เชียงราย – พะเยา - เชียงราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพะเยา หรือกว้านพะเยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลน้ำจืด ที่สวยงามที่สุดในภาคเหนือ เป็นบริเวณที่ว่ากันว่า มีอากาศบริสุทธิ์และมีออกซิเจน ผสมด้วย อิออนประจุลบมากที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกภูซาง ความสูงจากหน้าผา สวย และน้ำใสสีเขียวมรกต คล้ายน้ำทะเล มีลานเดินชมธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม วัดติโลกอาราม พร้อมนมัสการหลวงพ่อติโลอาราม พระพุทธรูปประธานสำคัญ ที่พบใต้น้ำกลางกว๊านพะเยา มีอายุกว่า 700 ปี สมัยเจ้าครองนครยุคเก่าเป็นผู้สร้าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือก เขาดอยผาหม่นด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยอดภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นผาที่แหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่า ภูชี้ฟ้า
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3เชียงราย

05.00 น. นำท่านนั่งรถขึ้นไปยังภูชี้ฟ้า และเดินเท้าต่ออีกประมาณ 400 เมตรถึงยอดภูชี้ฟ้า
ท่านได้พบกับมิติภาพที่งดงามดั่งรูปวาด ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ขึ้นทะลุทะเลหมอก แสงยามเช้าฉาบลงบนปุยหมอก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง เพื่อชมทัศนีย ภาพ สวยสดใสของดอยข้างๆ ที่สลับซับซ้อน ที่มีความสวยของธรรมชาติเขียวขจี มองเห็นสุดสายตาของวิว และสุดไปถึงเขตแดนประเทศลาว ที่ถูกกั้นไว้ด้วยแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเมืองเชียงราย

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง สวนชาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ในภูมิประเทศแถบเทือกเขาสูง จากระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร มีความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ โดยจะปลูกโค้งวนตามสันเขาและลดหลั่นเป็นขั้นบันได ซึ่งดูสวยงามแปลกตา
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่