02-8642157-9     @fwtgroup

อ่างทอง 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

215
รายละเอียด

เที่ยวอ่างทอง อิ่มบุญ ชมหุ่นเหล็ก เมืองเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่แค่ทางผ่าน

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – อ่างทอง – วัดสังกระต่าย - วัดขุนอินทประมูล – บ้านหุ่นเหล็ก – มะขามคาเฟ่

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง (ระยะทางประมาณ 111 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ วัดสังกระต่าย วัดร้างที่เหลือแต่โบสถ์โบราณมีอายุหลายร้อยปี ปัจจุบันไม่มีหลังคาโบสถ์แล้ว แต่ตัวโบสถ์เป็นปูนนั้นไม่พังลงมา เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 4 ต้น ใช้รากยึดตัวโบสถ์จนแน่น โดยเมื่อมองอยู่ห่างๆ จะเห็นเหมือนมีเพียงต้นโพธิ์ แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่าด้านล่างต้นโพธิ์เป็นโบสถ์โบราณสมัยอยุธยา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล วัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย นมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่และยาว ประดิษฐานอยู่ในซากวิหารที่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังจนเหลือแต่องค์พระอยู่กลางแจ้งมานานนับร้อยปี

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ บ้านหุ่นเหล็ก สถานที่เก็บเอาเศษเหล็กที่ทิ้งขว้าง เอามาออกแบบและประดิษฐ์ประดอยจนกลายเป็นงานศิลปะ ที่สามารถส่งขายไปได้ทั่วโลก ชมหุ่นเหล็กยักษ์ยืนตระหง่านโดดเด่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มะขาม คาเฟ่ สัมผัสคาเฟ่บ้านไม้ตกแต่งสไตล์คลาสสิก ประดับประดาด้วยของโบราณ ของใช้เก่า เดินเล่นลงไปยังสะพานไม้ด้านล่าง ที่ทอดตัวยาวลงไปในทุ่งนา แวะถ่ายภาพเก็บความสวยงามของทุ่งนาทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากด้านหลังเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2อ่างทอง – วัดม่วง – ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – อินทร์โตฟาร์ม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดม่วง สักการะ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความสูงถึง 95 เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง 63.5 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 16 ปี เทียบเป็นตึก 32 ชั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง หรือตลาดวิเศษชัยชาญ ชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ชมร่องรอยอดีต บ้านเรือนที่เป็นไม้ ร้านค้าที่จัดเรียงสินค้าตามแบบเก่าๆ ทั้งผู้คนที่ยังอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ยังมีคนเก่าคนแก่ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของหวาน ขนมไทย นานาชนิด โดยเฉพาะขนมเกสรลำเจียก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อินทร์โตฟาร์ม เป็นฟาร์มที่มีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้ เมล่อนที่ทางฟาร์มปลูกไว้ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพ และซื้อเมล่อนกลับบ้านไปเป็นของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ – ตลาดน้ำกรุงศรี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ Brighter Day’s Cafe & Bistro คาเฟ่น่ารัก บรรยากาศอบอุ่น เป็นคาเฟ่เล็กๆ สีขาวท่ามกลางสวนสีเขียว ด้านในจัดตกแต่งน่ารัก มีโต๊ะให้เลือกหลายแบบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังหมู่บ้านบางเสด็จ ชมตุ๊กตาชาววังงานปั้นจากดินเหนียว ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่าง ๆ ซึ่งล้วนสวยงามน่ารักและเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำกรุงศรี สัมผัสความย้อนยุคของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และการแต่งร้านเป็นเพิง ๆ ตั้งเรียงกันอยู่ริมน้ำ ในเรื่องของอาหารก็มีดีไม่แพ้บรรยากาศ ครบเครื่องหลากหลาย ทั้งบุฟเฟ่ต์อาหารไทย, ขนมไทย, สินค้าโอทอป แถมมีการแสดงให้ชมเพลิน ๆ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่