02-8642157-9     @fwtgroup

อู่หลง ต้าจู๋…ดอกเฟื่องฟ้า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 5 วัน (WE)

0
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น20,999 บาท
ราคา/ท่าน
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น20,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

464
รายละเอียด

ทัวร์คุณธรรม อู่หลง ต้าจู๋…ดอกเฟื่องฟ้า อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก 5 วัน 4 คืน (WE)

กำหนดเดินทาง 19-23 ก.พ. // 13-17  / 18-22  / 27-31  มี.ค.63

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-ถนนโบราณหลงเหมินห้าว

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

11.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณหลงเหมินห้าว ถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของฉงชิ่ง ด้วยลักษณะที่ด้านหน้าเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง ด้านหลังเป็นเขา Nanshan สำหรับบริเวณนี้มีร้านอาหารหลายร้านให้เลือก ทั้งยังมีร้านหนังสือ ร้านขายของที่ระลึก ด้านบนสุดทำเป็นพื้นกระจก สามารถทดสอบความกล้าว่ามองลงไปพื้นด้านล่าง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ FULI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 2ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองโบราณหยางเจี่ยว-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหยางเจี่ยว เมื่อโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้มีที่มาจากในสมัยราชวงศ์ชิงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า “หยางเจี่ยว” สมัยนั้นที่แห่งนี้ได้เกิดภัยธรรมชาติ ได้พัดดินโคลนมากองรวมกันจนมีลักษณะคล้ายกับเขาแกะ หรือในภาษาจีนเรียกว่า”หยางเจี่ยว” นั้นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าสู่ ถ้ำฝูหยง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง มีโถงถ้ำใหญ่ที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสำรวจร่วมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยู่ในระดับที่เป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YIYUN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 3อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน) ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชม 3 สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ล่าสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลีวู้ดเรื่อง TRANSFORMERS 4
จากนั้นนำท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ด้วยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูป และเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตถุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดย่างปักกิ่ง
พักที่ FULI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 4ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหิน ต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เต๋า และชีวิตผู้คนบนผาแคบๆ ที่เริ่มแกะสลักเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณชางโจว เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต้าจู๋ ในเมืองโบราณมีหอกำแพงสูงกว่า 13 เมตร มีที่ว่าการเมือง มีโรงละคร ๆลๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเที่ยวชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำในยุคหลัง หินสลักสำคัญที่อำเภอต้าจู๋อยู่ในอาณาบริเวณของ ‘เทือกเขาทั้ง 5’ ได้แก่ เขาเป่ยซัน เป๋าติ่งซัน หนันซัน สือจ้วนซันและเขาสือเหมินซัน ซึ่งประกอบด้วยหินสลักที่กระจายอยู่ตามเขาต่างๆนี้กว่า 75 จุด รวมรูปหินสลักทั้งหมดมากกว่า 100,000 ชิ้น ให้ท่านชมพระแกะสลักที่งดงามติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ำแกะสลักหินริมภูเขาที่ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ (รวมรถแบตเตอรี่)
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ อิสระให้ท่านสัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FULI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ 5ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่…นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก รถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายนี้เรียกว่า Mountain City ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง เป็นรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้นเลยทีเดียวโดยนักวางแผนได้ทำการสร้างสถานี Liziba Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตั้งแต่ตึกชั้นที่ 6 ไปจนถึงชั้นที่ 8 โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นสามารถใช้บริการรถไฟจากสถานีดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย แม้ว่าประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถไฟได้เข้าสู่ชานชาลา ทางเจ้าหน้าที่จะปิดเสียงลงด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึ่งจะทำให้เสียงของรถไฟดังไม่ต่างจากการเปิดเครื่องล้างจานเลย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง

16.15 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 685
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป ***)

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว

19-23 กุมภาพันธ์ 2563

20,999 บาท 20,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท

13-17  มีนาคม 2563

20,999 บาท 20,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท

18-22  มีนาคม 2563

20,999 บาท 20,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท

27-31  มีนาคม 2563

20,999 บาท 20,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 09 ธ.ค.62 เป็นเงิน 1,300 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

**กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไม่คุ้มครอง

 • กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) //กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไข

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 21วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน                  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน            เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทาง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง

 • ณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 •  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ)/ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน