02-8642157-9     @fwtgroup

อุบล อำนาจเจริญ ยโสธร 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

255
รายละเอียด

สัมผัสดินแดนอีสาน เมืองแห่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ตะลุย 3 เมืองน่ารัก อุบลราชธานี – ยโสธร – อำนาจเจริญ

ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธร พิพิธภัณฑ์คางคก

3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดหมาย สนามบินอุบลราชธานี พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง จากนั้นนำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหนองบัว วัดสำคัญของเมืองอุบล สถานที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย สูงถึง 56 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอำนาจเจริญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย คณะเดินทางถึง จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปประจำเมืองอำนาจ สร้างขึ้นตั้งแต่ยังไม่แยกออกมาเป็นจังหวัด องค์พระสีทองใหญ่อร่ามสวยงาม ด้านหลังพระพุทธมลคลมิ่ง เมืองยังมีพระพุทธรูปหินทรายโบราณ ชาวบ้านเรียกกันว่าพระละฮาย เป็นที่เคารพนับถือกันมาก ที่นี่จัดตั้งเป็นพุทธอุทยาน เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ของจังหวัดด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดต้องห้ามพลาดแทบจะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัด คือ วัดสี่แยกแสงเพชร ตั้งอยู่บนภูหินทราย พระอุโบสถไม้กลางแจ้งบูรณะใหม่สวยงามมาก นอกจากพระอุโบสถ ยังมีพระเจดีย์สีทอง และพระนอนองค์ใหญ่งดงาม ได้ ชื่อว่าสร้างตรงลักษณะพุทธศิลป์ตามคำบรรยายของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จากนั้นนำท่านแวะชม วัดถ้ำแสงเพชร ที่นี่เป็นวัดป่าโดดเด่นเรื่องการปฏิบัติธรรม แต่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยว ชมได้ ถ้ำแสงเพชรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตกกัน ณ ผาชื่นวาริน อยู่ในเขตวนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง แต่คนละบริเวณกับที่ทำการฯ นะ ให้เราขับรถเลยไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร มีป้ายบอกเป็นระยะ ถนนอย่างดีจะพาเราขึ้นถึงด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์กองทัพอากาศด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2อำนาจเจริญ – ยโสธร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เป็นภูหินทรายความสูงประมาณ 200-300 เมตร ระหว่างทางจะผ่านป่าภูหินทรายที่มีความสวยงาม พบลานหินทรายและหินรูปทรงแปลกตามากมาย จนกระทั่งถึงพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ระยะทางเดินรอบประมาณ 3 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวควรเตรียมพร้อมสำหรับการเดินชมธรรมชาติ แต่งตัวรัดกุม รองเท้าผ้าใบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดอัครเทวดามีคาแอล อำเภอไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์สร้างด้วยไม้หลังใหญ่ที่สุดในบ้านเรา ไม่เพียงแค่ขนาดเท่านั้นที่น่าชม ความสวยงามและบรรยากาศด้านในยังทำให้รู้สึกอิ่มเอิบใจ โบสถ์เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเยี่ยมชม ซึ่งแน่นอนว่าควรชมด้วยความเคารพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาด้วยล่ะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลาดเก่า หรือวัดล้านขวด มีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่สะดุดตาผู้พบเห็น ทั้งอุโบสถกลางน้ำ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และเมรุเผาศพ เพราะทางวัดได้นำขวดแก้วหลากสีสัน ขนาดต่างๆ ไปเป็นองค์ประกอบในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ยโสธร – อุบลราชธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง โบราณสถานที่สำคัญในวัด คือ พระพุทธบุษย-รัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก หรือ พิพิธภัณฑ์คางคก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นแปลกตาของจังหวัดยโสธร นิทรรศการภายในจะบอกเรื่องเกี่ยวกับที่มาของบั้งไฟ โดยจัดฉายเป็นภาพยนตร์ 4 มิติ และนิทรรศการเกี่ยวกับคางคกชนิดต่างๆ ที่พบได้ในเมืองไทยที่มีอยู่กว่า 20 ชนิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะ เป็นก่องข้าว องค์ธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส นอกจากนี้บริเวณด้านหลังองค์ธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐนับถือ ว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเดือนห้า (เมษายน) จะมีการประเพณีสรงน้ำพระและปิดทอง เชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ฝนจะแล้งในปีนั้น นอกจากนี้แล้วบริเวณรอบ ๆ องค์ธาตุ กรมศิลปากรได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย และภาพเขียนสียุคเดียวกับโบราณสถานบ้านเชียงด้วย
xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่