02-8642157-9     @fwtgroup

อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

211
รายละเอียด

แซบนัวร์ ทัวร์อุบล

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมการผลิตผ้าไหม ล่องเรือที่สามพันโบก

ชมน้ำตกแสงจันทร์ ชมความสวยงามของวัดสิริธรวราราม

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ – หมู่บ้านปะอาว - สามพันโบก

08.00 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ ณ ร้านสามชัยกาแฟ
09.00 น. เดินทางสู่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน อ.เขื่องใน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า คือ หอแจก (ศาลาการเปรียญ) ซึ่งเป็นที่ตั้งธรรมาสน์รูปสิงห์ ปูนปั้น ฝีมือช่างชาวญวน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2468-2470 จากนั้นชมขัวน้อยบ้านชีทวน (ขัว=สะพาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินข้ามไปบิณฑบาตและให้ผู้คนสองหมู่บ้านได้เทินทางไปมาหาสู่กัน ระหว่างบ้านชีทวน-บ้านหนองแคน เป็นสะพานที่ทอดยาวในทุ่งนา ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศกลางทุ่งนา ถ่ายรูปวิวสวยๆ
11.00 น. เดินทางไป หมู่บ้านปะอาว ชมการทอผ้าไหมและเลือกซื้อผ้าไหมจากชุมชน จากนั้น ชมกลุ่มเครื่องทองเหลือง ชมการผลิตเครื่องทองเหลืองและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ในเมืองอุบลฯ ณ ร้านส้มตำจินดา

บ่าย นำท่านเดินทางไป สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร (120 ก.ม./1.30 ชม.) เช็คอินเข้าที่พัก ปลายฟ้ารีสอร์ท สามพันโบก หรือเทียบเท่า
15.30 น. นำท่านออกไป ล่องเรือชมแกรนแคนยอนสยาม นามสามพันโบก มหัศจรรย์กลางแม่น้ำโขง ที่เกิดจากกระแสน้ำในแม่โขง วนกัดเซาะแก่งหิน ทำให้หินเป็นหลุมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบก จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามจินตนาการ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 หลุม จึงเรียกที่นี่ว่า “สามพันโบก” ชมลานหินสี หินปะการัง และหินแจกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2หาดชมดาว – น้ำตกลงรู – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ – วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว

05.30 น. รับแสงตะวันยามเช้าที่หาดชมดาว (ถ้าน้ำในแม่น้ำโขงยังไม่ลดเปลี่ยนเป็นผาวัดใจแทน) ชมแก่งหินงาม ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับสามพันโบก สมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พัก

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต จากนั้นอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกแสงจันทร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกลงรู” ซึ่งเรียกตามสายน้ำที่ไหลผ่านรูหิน เสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้คือ ความงามที่สอดประสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว ให้ท่านได้สัมผัส จากนั้น เดินทางต่ออีก 2 กม. ชม น้ำตกทุ่งนาเมืองและเถาวัลย์ยักษ์ น้ำตกมีลักษณะเป็นม่านที่สวยงามและบริเวณทางลงชมน้ำตก ท่านก็จะได้ พบกับเถาว์วัลย์ยักษ์ อายุกว่า 400 ปี วัดรอบลำต้นได้ 1.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่เหนือน้ำตก หลังจากเก็บภาพความประทับใจเสร็จ เดินทางสู่ อ.โขงเจียม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ แพอาหารอารยา อ.โขงเจียม

บ่าย นำท่านชม แม่น้ำสองสี (จุดที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขง) น้ำจะเป็น2สี ในช่วงต้นหน้าฝน แม่น้ำโขงจะขุ่น แม่น้ำมูลจะใส ดังคำกล่าวที่ว่า “โขงสีปูน-มูลสีคราม”
จากนั้นนำท่านสักการะ ไหว้พระที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ สักการะสรีระหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ชมฆ้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก
14.30 น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ที่ อ.โขงเจียม
16.00 น. เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ชมแก่งหินกลางแม่น้ำมูล ชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดสิริธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ด้านหลังอุโบสถ ที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ เขื่อนสิรินธร
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3เสาเฉลียง – ผาแต้ม – วัดถ้ำวังผาพญานาคราช วัดหนองป่าพง – วัดพระธาตุหนองบัว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ประติมากรรมชิ้นเอกของหินทราย 2 ยุค จากนั้น เดินชม ผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000-4,000 ปี จากนั้น เดินทางไปวัดถ้ำวังผาพญานาคราช บริเวณใกล้ๆอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสหโภชนา แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร

บ่าย ออกเดินทางไป วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ ชมพิพิธภัณฑ์ กราบอัฐิธาตุ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ที่ เจดีย์พระโพธิญาณเถร
15.30 น. นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ กราบสักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ที่ วัดพระธาตุหนองบัว พร้อมชม ต้นเทียนพรรษา ที่ใช้ในขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทางวัดได้เก็บไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชมความงดงาม ของต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีด้วย
16.30 น. ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ที่ร้านขายของฝาก
17.00 น. ส่งท่านที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่