02-8642157-9     @fwtgroup

อุบลราชธานี ศรีษะเกษ เสียบราฐ 3 วัน 2 คืน

0
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

193
รายละเอียด

กัมพูชา เสียมราฐ 3 วัน 2 คืน

ตามรอยวัฒนธรรมขอม ลำธารศักดิ์สิทธิ์ “ยอดเขาพนมกุล”

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1อุบลราชธานี – ศรีษะเกษ – เสียมราฐ

………… น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินอุบลราชธานี พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า นำท่านเดินทางสู่ ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีษะเกษ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง พอถึงด่าน ตม กัมพูชา ออกเดินทางสู่ จังหวัดเสียมราฐ

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียราฐมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกระโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่ จากนั้นนำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2เสียมราฐ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย นำท่านชม ปราสาทตาพรหม สร้างเพื่ออุทิศถวยแต่พระราชมารดาเป็นวัดในพระราชมารดาเป็นวันในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออก เมืองนครธม นำท่านชมประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชมปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ปราสาทนครวัด ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาเค็ง ซึ่งสามารถมองเห็ฯวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3เสียมราฐ – ศรีษะเกษ – อุบลราชธานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการ องค์พระนอน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากกองหินธรรมชาติก้อนใหญ่ โดยฐานขององค์พระยังคงเป็นธรรมชาติ แกะสลักเอาเฉพาะยอดหินซึ่งมีการสร้างโบสถ์ลอยฟ้าเล็กๆ เพื่อกันแดดฝน ณ วัดพนมกุเลน ชมศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเสียมราฐ ศิวลึงค์พันองค์นี้ใช้แทนฤาษีหนึ่งพันตน ที่ถูกสร้างขึ้น นอกจากศิวลึงค์ยังมีรูปวิษณุเทพ ที่ถูกแกะสลักด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตา คาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีษะเกษ จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ อุบลราชธานี
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่