02-8642157-9     @fwtgroup

แพ็คเกจเชียงใหม่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,150 บาท
ราคา/ท่าน
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น1,150 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

339

#แพ็คเกจเชียงใหม่#เที่ยวเชียงใหม่ #เชียงใหม่สายชิลล์ #ทัวร์แม่กำปอง #ผาน้ำลอด #ล่องแม่น้ำปิง  #เที่ยวไทย #โปรไฟไหม้

รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ สายชิลล์  2 วัน 1 คืน

สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63  เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค.63 เท่านั้น

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ทัวร์แม่กำปอง – ผาน้ำลอด – ล่องแม่น้ำปิง

เช้า รถตู้ปรับอากาศบริการรับคณะ เข้าสู่โรงแรม
(บริการรับจาก สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)
ได้เวลาชิลล์กันแล้วเดินทางสู่ “แม่กำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อิสระให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศของธรรมชาติ หรือแวะจิบกาแฟร้านชิลล์ ได้เวลาสมควรนำท่านชมผาน้ำลอด บริเวณของผาจะมีก้อนหินขนาดใหญ่มีช่องว่างใต้ก้อนหินให้ลำธารน้ำไหลผ่าน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แปลกตาและงดงาม บริเวณโดยรอบเป็นธรรมชาติและร่มไม้อันร่มรื่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร CHAPULIN
อิ่มใจสบายท้องแล้ว จากนั้นนำท่านสักการะขอพรที่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร อายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณยอดดอยคำ ด้านบนสามารถมองเห็นอุทธยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ท่านได้ขอพรพระหลวงพ่อทันใจ สร้างขึ้นในสมัยพญากือนา ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายคนที่มาก็มักจะมาขอพร หรือบนบานให้การงานลุล่วงประสบความสำเร็จ ได้เวลาไปชิลล์กันต่อด้วยการ “ล่องเรือแม่ปิง” ชมบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำท่านจะเห็นอาคารบ้านเรือนริมน้ำ และต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเป็นธรรมชาติตลอดแนวของลำน้ำแม่ปิง และสะพานเหล็กเก่าแก่
นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรมเอเชียกรุ๊ป หรือ La Seine City Resort หรือ เทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารโรงแรม หรือ ร้านอาหารเทวรส
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2อิสระตามอัธยาศัย - ซื้อของฝาก – ส่งออก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านเช็คเอาท์ จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่ (หากท่านมีเวลา) ได้เวลารถตู้บริการส่งท่านเพื่อเดินทางกลับ
(บริการส่งไป สนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีท่ารถไฟ และจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น)
หมายเหตุ : รายการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ
การจลาจล การจลาจร หรืออื่นๆ ที่ไม่สามารถนำพาไปยังสถานที่เที่ยวตามรายการได้

อัตราค่าบริการ

แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ สายชิลล์  2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการต่อท่าน

(สำหรับคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป / **เดินทางได้ทุกวัน**)

ผู้ใหญ่

(2-3ท่าน/ห้อง)

ท่านละ

เด็กอายุ 2-12 พักกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว

กรณีพักต่อ

ชำระเพิ่ม

บาท/ ห้อง/คืน

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
1,150.- บาท 1,150.- บาท 700 บาท 500 บาท 1,250.- บาท
เงื่อนไข
 • เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ
 • กรณีพักต่อ โปรดแจ้งล่วงหน้า
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองภายใน 31 ต.ค. 63 เดินทางได้ภายใน 28 ธ.ค.63 เท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการสำหรับผู้เดินทางจำนวน 10 ท่าน

ในกรณีที่ท่านมาไม่ครบจะต้องเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ดังต่อไปนี้

 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 9 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 50 บาท      = 1,200.- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 8 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท     = 1,250- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 7 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 150 บาท     = 1,300- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 6 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 200 บาท     = 1,350- บาท/ท่าน
 • กรณีผู้เดินทางจำนวน 5 ท่าน คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท     = 1,450- บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม      

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศพาเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำปิง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน, สถานีรถทัวร์, สถานีรถไฟ หรือจุดอื่นๆ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีบริการต่างๆ, ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง > เอเย่นต์เป็นผู้จัดการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ***ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 บาท***

 (กรุณาเตรียมค่าทิปให้คนขับในวันที่จบการพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ)

จองแพ็คเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ ฝ่ายขาย     โทร. 02 864 2157-9 

มือถือ    081 175 6677, 089 110 9613    Line ID: @fwtgroup