02-8642157-9     @fwtgroup

อุทัยธานี-อ่างทอง 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

136
รายละเอียด

ร่วมเป็นกำลังใจให้ อสม.-อสส-รพ.สต.
กับโครงการ “กำลังใจ” พักก่อนให้หายเหนื่อย
ท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์กับนวัตวิถี อุทัยธานี-อ่างทอง
2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – อุทัยธานี

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และเช็คอุณหภูมิพนักงานคนขับรถก่อนการเดินทาง )
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี (ระยะทางประมาณ 221 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) หรือ หมู่บ้านสะแกกรัง เมืองหน้าด่านสมัยกรุงศรีอยุธยา และสมรภูมิรบสำคัญในสมัยกรุงธนบุรี ปัจจุบันอุทัยธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาพรรณ และเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

09.30 น. นำท่านสู่ หุบป่าตาด UNSEEN THAILAND ลอดอุโมงค์ย้อนเวลาสู่ยุค ดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย ท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ชมกิ้งกือมังกรสีชมพู (ควรเตรียมไฟฉายส่วนตัว) จากนั้นนำท่านชม วัดจันทราราม หรือ วัดท่าซุง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารแก้วที่สวยงาม ด้วยความใสของแก้วที่กระทบแสงระยิบระยับ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานโลงแก้วที่บรรจุศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เกจิอาจารย์ชื่อดัง และนำท่านสักการะ หลวงพ่อเงิน ไหลมาเทมา อธิษฐานขอพร “ขอให้รวย ขอให้รวย” จากนั้นนำท่านชม ปราสาททองคำ ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวติดกระจก สร้างเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเสวยราชปีที่ 50 ปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุทัยธานี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านท่องเที่ยวแบบ นวัตวิถีชุมชนบ้านโรงน้ำแข็ง ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “แม่น้ำสองสี” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นจุดแวะพักของทหารญี่ปุ่นบริเวณศาลตา-ยาย จึงทำให้ศาลตา-ยาย เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในชุมชน จากนั้น ชม “การเลี้ยงปลากระชัง” อาชีพหลักของชุมชนนี้เนื่องจากอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ของฝากขึ้นชื่อของ
ที่นี่จึงเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เช่น แหนมปลาแรด ปลาแรดยอ ปลาแรดสวรรค์ ข้าวเกรียบปลาแรด ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาอย่าง

ยาวนาน เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและเป็นวัดที่จัดพิธีตักบาตรเทโวทุกปี วัดที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง พระสงฆ์กว่า 500 รูป จะเดินลงจากวัดสู่เบื้องล่างด้วยบันได 449 ขั้น มารับบาตรของชาวพุทธ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย ที่มีอายุกว่า 700ปี ชาวพุทธนิยมมาขอโชคลาภและความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง หรือ ถนนคนเดินตรอกโรงยา (เปิดเฉพาะวันเสาร์) อดีตเป็นชุมชนคนจีนที่ซื้อขายสูบฝิ่นอย่างอิสระ จึงเรียกว่าตรอกโรงยา ต่อมาการสูบฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายจึงหายไปในที่สุด ปัจจุบันเป็นถนนคนเดิน นำท่านชมและเลือกซื้อของกิน ของฝากท้องถิ่น สินค้าแฮนด์เมด ที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมถิ่นที่น่าหลงใหล (เปิดตลาด 16.00-20.00น.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรม ธาราฮิลล์ อุทัยธานี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2อุทัยธานี – อ่างทอง – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง เมืองรองที่ไม่ควรพลาด นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเมล่อนอินโตฟาร์ม แหล่งปลูกเมล่อนที่เกิดจากการเรียนรู้ของครอบครัวที่ต้องการ

ทำสถานที่พักผ่อนสำหรับผู้มาเยือนร้านผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก สินค้า โอทอปของบ้าน จนกลายเป็นฟาร์มเมล่อนรสหวาน 40 โรงเรือนในปัจจุบัน นำท่านชมฟาร์มเมล่อนและเลือกซื้อเมล่อนหวานๆ กลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดม่วง เดิมเป็นวัดร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้รับการบูรณะโดยหลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเชื่อกันว่าหากใช้ 2 มือ สัมผัสที่ปลายนิ้วกลางของหลวงพ่อ แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะสมหวังตามปรารถนา นำท่านเดินทางสู่ ตลาดวิเศษชัยชาญ ตลาดโบราณที่อยู่กับจังหวัดอ่างทองมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ชมบ้านเรือนแบบอาคารจีนสมัยโบราณ โรงสีข้าวและโรงแรมเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อิสระเลือกซื้อของอร่อยเป็นของฝาก อาทิ ปลาม้าทอดน้ำปลา ข้าวต้มห่อ ขนมดอกลำดวน ขนมกล้วยรังผึ้ง ขนมเกสรลำเจียก เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าโมก หรือ วัดใต้ท้ายตลาด สักการะพระพุทธไสยาสน์พูดได้ที่งดงาม (ตามตำนานเล่าขาน) ชาวพุทธนิยมมากราบไหว้ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับจุดหมาย
18.00 น. คณะเดินทางถึง ณ จุดนัดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613