02-8642157-9     @fwtgroup

อุตรดิตถ์ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

318
รายละเอียด

ตะลุยเมืองลับแล เมืองห้ามโกหก
สัมผัสความมหัศจรรย์ ณ วัดท้องลับแล
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายของเมืองอุตรดิตถ์

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1อุตรดิตถ์

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังได้รับการยืนยันการเดินทางแล้ว)

เมื่อมาเยือนเมืองลับแลก็ไม่พลาดที่จะมาสักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพแห่งเมืองอุตรดิตถ์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ความมหัศจรรย์ของ “ภาพสะท้อนหัวกลับ” ณ วัดท้องลับแล ช่วงเวลาที่จะชมภาพหัวกลับได้อย่างชัดเจนคือ วันที่มีแสงแดดจัด ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องตำนานและวิถีชีวิตของชาวลับแล นอกจากนี้ยังมีหอไตรโบราณกลางน้ำอายุหลายร้อยปี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง ข้าวพันผัก ของทอดเมืองลับแล

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก เมืองลับแลเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนสู่คนรุ่นหลัง และเพื่อบอกเล่าภูมิปัญญาวิถีชีวิตของสาวลับแลผ่านผ้าซิ่นตีนจก ผ้าทอพื้นเมืองที่มีความประณีต สอดแทรกด้วยทัศนคติ ความเชื่อ แต่งเติมจินตนาการผ่านเส้นสายลวดลายโบราณ จากนั้นให้ท่านได้ทดลองทำ ผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งรับรองว่ามีผืนเดียวในโลกแน่นอน

16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2อุตรดิตถ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นแหล่งสินแร่เหล็กตามธรรมชาติโดยเป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ ในปัจจุบันชาวบ้านน้ำพี้มีการขุดแร่เหล็กน้ำพี้มาทำวัตถุมงคล เป็นส่วนผสมในการทำดาบ พระเครื่อง พระบูชาและเครื่องรางของขลังต่างๆ และเครื่องใช้เพื่อใช้ประกอบอาชีพจำหน่อยให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไปที่สนใจ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วใช้ไม้ที่ได้จัดเตรียมไว้ใช้ตกเหล็กซึ่งเป็นแม่เหล็กซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดเหล็กน้ำพี้ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนหินเหล็กๆ นำไปไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ บ่อเหล็กน้ำพี้เป็นแหล่งแร่เหล็กทางธรรมชาติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ และเป็นสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณและจัดแสดงหุ่นการถลุงเหล็กแบบโบราณ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่องุ่นคานาอัน เป็นไร่องุ่นที่บรรยากาศดีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกมีมุมให้ถ่ายภาพมากมาย ไฮไลท์ คือ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นั่นคือ อาคารคานาอัน อาคารสไตล์ทัศคานีของอิตาลี สีสันสดใส สวยงามและโดดเด่น สำหรับไร่องุ่น จะตั้งอยู่ข้างกับอาคารคานาอัน โดยมีองุ่นหลากหลายพันธุ์ อาทิ องุ่นพันธุ์ลูสเพอร์เลท องุ่นผลสีเขียวหวานอร่อย พันธุ์แบล็คโอปอล องุ่นสีดำลูกใหญ่ โดยในช่วงที่มีผลผลิตจะให้นักท่องเที่ยวสามารถได้ลองตัดผลไม้องุ่นด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมสนุกสนานอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองอุตรดิตถ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3อุตรดิตถ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ซุ้มประตูเมืองถือว่า เป็นแลนด์มาร์ค ที่ทุกคนต้องแวะข้างซุ้มประตู มีประติมากรรมแม่ม่ายอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองลับแล เป็นรูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้มลูกน้อยสีหน้าเศร้าสร้อย ข้างมีสามีนั่งคอตกในมือถือถุงย่ามใส่ขมิ้นเตรียมเดินทางจากเมืองลับแล จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจ เมืองอุตรดิตถ์ ตามอัธยาศัยก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝาก อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย กับการเลือกซื้อของฝาก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จุดหมายเดิม

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่