02-8642157-9     @fwtgroup

อีสาน ฟินเวอร์ 5 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,555 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น5,555 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

405
รายละเอียด

#ม่วนคักพักฟินกินแซ่บ #เที่ยวตัวปลิว…ชิลอีสาน

เที่ยวเมืองสกล ยลหินสามวาฬ นมัสการพระธาตุพนม ชมพญานาค

5 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

(8 ท่าน ออกเดินทาง)

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ

19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านในเรื่องสัมภาระการเดินทาง
19.30 น. เดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (660 กม. / 12 ชั่วโมง)

วันที่ 2หนองคาย - บึงกาฬ

07.00 น. คณะเดินทางถึง จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
เช้า อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
เดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย (130 กม. / 2 ชั่วโมง)
วัดผาตากเสื้อ ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวแบบพาโนรามาของหนองคาย
11.00 น. เดินทางกลับสู่ เมืองหนองคาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีน
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (180 กม./ 2 ชั่วโมง) จังหวัดที่ 77 ของไทย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ THE ONE บึงกาฬ หรือเทียบเท่า

วันที่ 3บึงกาฬ - นครพนม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ชม หินสามวาฬ แลนด์มาร์ค Unseen บึงกาฬ
 ชม หาดคำสมบูรณ์ และสักการะ ศาลเจ้าปู่อือลือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม (180 กม./ 3 ชม.)
 ได้เวลาช้อปปิ้งกัน ณ ตลาดอินโดจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง หรือเทียบเท่า

วันที่ 4นครพนม - สกลนคร – กรุงเทพฯ

06.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ ยามเช้า ตามอัธยาศัย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สักการะ พระธาตุเรณู ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเรณู ณ บ้านเรณูนคร องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่า
สักการะ พระธาตุพนม ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อขอพรรับโชคกันอย่างคึกคัก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ จ.สกลนคร (90 กม./ 1 ชม.)
สักการะ วัดพระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ
15.00 น. เดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพฯ (670 กม./ 10 ชม.)
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
แวะซื้อของฝาก ระหว่างทาง

วันที่ 5กรุงเทพฯ

06.00 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,555.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,500.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด