02-8642157-9     @fwtgroup

อยุธยา สระบุรี 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

441
รายละเอียด

อิ่มบุญ สุขใจ เที่ยวใกล้เมืองหลวง อยุธยา – สระบุรี
ดีต่อใจ ใกล้ชิดธรรมชาติ เที่ยวได้ทั้งปี ไม่ต้องมีฤดูกาล
2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – อยุธยา สระบุรี

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็น วัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่าเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชชนะ มังกะยอชวา จากนั้นเดินทางสู่ วัดพนัญเชิง สักการะ พระพุทธรูปไตรรัตนายก หรือ หลวงพ่อโต พร้อมบูชา พระแม่สร้อยดอกหมาก ที่มีความเชื่อว่าขอพรใดๆ ก็จะสมประสงค์
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะขอพรจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมกราบไหว้รูปหล่อของหลวงปู่เทียม พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านอยู่ยงคงกระพัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโลกยสุธาราม สักการะพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาประดิษฐานอยู่กลางแจ้งโดยมีความเชื่อกันว่าหากใครได้นมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่จะได้รับพลังด้านเมตตามหานิยม จากนั้นชม วัดไชยวัฒนาราม พระอารามแห่งประวัติศาสตร์หลวงคู่เมืองอยุธยา จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดสระบุรี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2สระบุรี – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ บนพื้นที่ 100 ไร่ เข้าชมความงามของดอกเบญจมาศหลากสีสัน สถานที่ถ่ายทำละคร “บัลลังก์ดอกไม้” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าสว่างบุญ (เจดีย์ 500 ยอด) หรือพระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหัวปลี ตลาดเกษตรชุมชน จำหน่ายทั้งสินค้า OTOP ผักผลไม้ปลอดสารพิษ สารพัดสมุนไพร สินค้ารักษ์โลกและของกินมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระพุทธฉาย วัดที่มีอายุกว่า 400 ปี ตั้งอยู่บนยอดเขา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่จุดหมาย
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613