02-8642157-9     @fwtgroup

หาดใหญ่-ปัตตานี-เบตง 5 วัน 2 คืน

0
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,222 บาท
ราคา/ท่าน
★★ แนะนำ
ราคาเริ่มต้น6,222 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

386
รายละเอียด

#เที่ยว อิน ฟิน มันส์  #ใต้สุดปลายด้ามขวาน

ขึ้นสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เมนูฮิตไก่เบตง & หวานชื่นใจกับวุ้นดำ กม.4

หาดใหญ่ ปัตตานี เบตง

5 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

(8 ท่าน ออกเดินทาง)

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ

15.00 น. พร้อมกัน ณ จุดหมาย มัคคุเทศก์ต้อนรับและดูแลสัมภาระ ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศวีไอพีสู่ หาดใหญ่ จ.สงขลา (945 กม. / 13 ชม.)

วันที่ 2หาดใหญ่ จ.สงขลา – ปัตตานี – อ.เบตง จ.ยะลา

06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี (108 กม./ 1.40 ชม.)
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งปัตตานี ขอพรสุขสมหวังทำมาค้าขึ้นกับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ อายุราวกว่า 300ปี โดยมีหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าอาวาส องค์แรกของวัดและมี“เขื่อนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ภายในบรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด
วัดหน้าถ้ำ หรือวัดคูหาภิมุข กราบสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ปั้นด้วยดินเหนียวและโครงไม้ไผ่ขนาดใหญ่ มีอายุนานกว่า 1200 ปีมาแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา (173 กม./ 3.30 ชม.)
จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง ที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการวิ่งของคุณตูน บอดี้แสลม หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย โครงการก้าวคนละก้าว
สตรีทอาร์ท แลนมาร์คเมืองเบตง มุมสุดชิคเต็มไปด้วยศิลปะ ถ่ายเพลินไม่รู้จบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ “ไก่เบตง”
พักที่ โรงแรม…………………………….. หรือเทียบเท่า

วันที่ 3เบตง

04.30 น.  ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ไฮไลท์คือ การเดินบนพื้นกระจกใสบนระเบียงที่ยาว 61 เมตร นับเป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในอาเซียน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 สะพานไม้เก่าแก่ แตปูซู สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำปัตตานี โดยมีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก
 น้ำตกเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 เดิมชื่อน้ำตกวังเวง หรือ อัยเยอร์เค็ม เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตรโดยรอบปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจี
 หวานเย็นกับ เฉาก๊วย กม. 4 อร่อยระดับตำนาน (อิสระเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย)
 สวนหมื่นบุปผา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเมืองเบตง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
 อุโมงค์ปิยะมิตร ย้อนรอยอดีตฐานลับของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองคาบสมุทรมาลายา โดยแบ่งเป็นห้องและช่องต่างๆ ตามการใช้งาน มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมถ่ายรูป
 บ่อน้ำร้อนเบตง ผ่อนคลายความเมื่อยล้า โดยการแช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ
 ตู้ไปรษณีย์ อ.เบตง สูงใหญ่ที่สุดในโลก สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
พักที่ โรงแรม…………………………………… หรือเทียบเท่า

วันที่ 4เบตง –หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร
 ป้ายใต้สุดแดนสยาม เขตกั้นชายแดนไทย-มาเลเซีย
 วัดพุทธาธิวาส ชมพระมหาธาตุเจดีย์องค์ทองอร่าม วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (255 กม./ 4.30 ชม.)
ตลาดกิมหยง แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (945 กม. / 12.30 ชม.)

วันที่ 5กรุงเทพฯ

07.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 8 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,222.00  บาท
ผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 1,800.00 บาท

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 และค่าน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนด (กรณีเดินทางนอกเหนือเส้นทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว กรณีมีเรียกเก็บเพิ่ม และค่าชมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. ค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 2,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด