02-8642157-9     @fwtgroup

หลบร้อน ไปนอนสมุย 3 วัน 2 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น6,999 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น6,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

413
รายละเอียด

หลบร้อน ไปนอน…สมุย

พักหรู 5 ดาว Centara Villas Samui

ฟรี ทัวร์ดำน้ำ ตะลุยเกาะเต่า มหัศจรรย์เกาะนางยวน

3 วัน 2 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าเรือ/สนามบิน เกาะสมุย

………. น. รถรอรับท่าน ณ จุดนัดพบ บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
นำท่านเข้าสู่ที่พักสุดหรู 5 ดาว ติดทะเล ณ Centara Villas Samui
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2เกาะสมุย – ทัวร์ดำน้ำ เกาะเต่า นางยวน – เกาะสมุย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม พบเจ้าหน้าที่รอรับท่านเพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะนางยวน ชมทัศนียภาพบนเกาะ ทะเลสีฟ้า หาดทรายขาวละเอียด พักผ่อนหรือเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น และเดินเล่น ถ่ายรูปสวยๆ ตรงทะเลแหวก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเกาะเต่า
สนุกกันต่อกับจุดดำน้ำที่อ่าวม่วงและอ่าวเจแปนิส การ์เด้น ต่อด้วย ชายหาดเกาะวัวตาหลับ และขึ้นสู่จุดชมวิว 500 เมตร เก็บภาพประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย
16.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก Centara Villas Samui
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3เกาะสมุย – ท่าเรือ/สนามบินเกาะสมุย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่หรือสนามบินเกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับ

หมายเหตุ    – ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักสำคัญ

อัตราค่าบริการ
บินตรงลง…เกาะสมุย กับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
ราคาเพียง 8,888.- บาท/ท่าน
รวม : ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก 2 คืน + รถรับส่ง สนามบิน
บินลง…สนามบินสุราษฎร์ธานี กับ สายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคาเพียง 6,999.- บาท/ท่าน
รวม : ตั๋วเครื่องบิน +รถรับ-ส่ง + เรือเฟอร์รี่ + ที่พัก 2 คืน
เงื่อนไข