02-8642157-9     @fwtgroup

สุโขทัย 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

147
รายละเอียด

สุโขทัย ไปให้รู้ สัมผัสความสุขคำโตๆ

เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

พร้อมเที่ยวชมธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อิ่มเอมกับเมืองสวย ๆ บรรยากาศเงียบสงบ ไปเที่ยวเมื่อไรก็สุขใจ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุโขทัย

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินสุโขทัย (กรณีเดินทางด้วยเครื่องบิน)
พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

xx.xx น. นำท่านเดินทางสู่ บ้านนาต้นจั่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร หมู่บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนาต้นจั่น บ้านนาต้นจั่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากบนดอย ประชากรมี 270 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ผลไม้ ปลูกกล้วย ลางสาด ทุเรียน ตามฤดูกาล อาชีพเสริมคือ อาชีพทอผ้า จักสาน ทำหัตถกรรมตอไม้ ชุมชนอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ให้ท่านลิ้มลองข้าวเปิ๊บ หรือ ก๋วยเตี๋ยวพระร่วงอันเลืองชื่อ
หากไม่ได้ชิมข้าวเปิ๊บ ถือว่ายังมา ไม่ถึง บ้านนาต้นจั่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เต็มไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีต่างๆ มากมาย จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2สุโขทัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่บริเวณพื้นที่อุทยาน จากนั้นนำท่านสักการะ วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจนะหรืออจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ให้ท่านลิ้มลอง ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจากต้นตำรับแท้ๆ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ก่อนอื่นเลย คือการเปลี่ยนชุดเป็นชาวนา โดยให้ใส่เสื้อกางเกงแบบม่อฮ่อม พร้อมกับใส่รองเท้าบู๊ท ยาวสีส้ม เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมและบรรยากาศของสถานที่ ใช้ชีวิตกับกิจวัตรประจำวันกันแบบชาวไร่ชาวนา เมื่อเตรียมตัวเสร็จเค้าจะให้เราขึ้นรถอีแต๋น หรือรถสามล้อแล้วแต่จำนวนคนที่ร่วมทริป จากนั้นเข้าสู่โหมดกิจกรรม
– โรงเลี้ยงเป็ด เพื่อเก็บไข่เป็ดกันแบบสด ๆ
– ชมฝูงควายเผือกนับร้อยตัว ที่ทางเจ้าของสถานที่ได้ไถ่ชีวิตเอาไว้
– ดูการทอผ้าและการทำเครื่องปั้นดินเผา
– ชมแปลงผักออร์แกนิก
และกิจกรรมที่อยากจะนำเสนอทุกท่านก็คือ “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” ก็คือ การปลูกข้าวนั่นเอง สมควรแก่เวลานำท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย จะนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3สุโขทัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสวรรคโลก เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะใครที่ชอบเมืองเก่า ๆ แนวฮิปสเตอร์ ที่นี่มีจุดให้ถ่ายรูปเก๋ ๆ เพียบ ที่แรกที่อยากแนะนำคือ สถานีรถไฟสวรรคโลก มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณเก็บไว้ บางอย่างยังคงใช้งานได้ดี แล้วก็เดินมาถ่ายรูปเล่นกันที่ตลาดเก่าสวรรคโลก มีบ้านเรือนแถวไม้ให้ได้ถ่ายรูปหลากหลายมุม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย ทีมงานส่งท่าน ณ สนามบิน พร้อมเดินทางกลับสู่จุดหมายเดิม

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่