02-8642157-9     @fwtgroup

สุพรรณบุรี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

388
รายละเอียด

เยือนสุพรรณบุรี ถิ่นวิถีชาวไทย

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 105 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ บ้านริมนาคาเฟ่ บ้านเรือนไทยหลังสวยริมนาตกแต่งในแบบโบราณ เน้นเสิร์ฟเครื่องดื่มและขนมไทย โดยเฉพาะเมี่ยงกลีบบัว จากนั้นนำท่านสู่ วัดไผ่โรงวัว สักการะพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมสังเวชนียสถานจำลอง เมืองสวรรค์เมืองนรกจำลอง นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำสะพานโค้ง จุดเช็กอินสุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี บรรยากาศแบบธรรมชาติ พร้อมมุมถ่ายรูปสวย หลายมุม ทั้งสุ่มปลายักษ์ สะพานทางเดินไม้ไผ่ที่โค้งไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบัว มีร้านขายอาหารของชาวบ้านราคาย่อมเยาว์
เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาทำเทียม สักการะพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาเฮียใช้ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของเกษตรกร ชมแปลงนาสวยรูปร่างต่าง ๆ อาทิ แผนที่ประเทศไทย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2สุพรรณบุรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่และมีอุโมงค์ให้ชมปลาเป็นแห่งแรกของเมืองไทย ชมปลาน้ำจืดและปลาทะเลหลากหลายชนิดแล้ว สัตว์น้ำหาชมได้ยาก บ่อจระเข้ สวนสัตว์

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนกระเสียว ชมวิวของเขื่อนดินที่ยาวมากที่สุดในประเทศไทย บรรยากาศรอบเขื่อนสวยงาม และส ดชื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Coffee 47 เพลิดเพลินกับคาเฟ่ใกล้เขื่อนกระเสียว ดื่มด่ำบรรยากาศท่ามกลางสวนอ้อยและสายลม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3สุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทา นอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตลาด 100 ปี ชมความคลาสิคและความเก่าแก่ของ บ้านไม้แบบห้องแถวอายุนับร้อยปี ช้อปชิมอาหารอร่อย ๆ ตลอดทาง นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ชมการแสดงโชว์วิถีชีวิตของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับควายมาตั้งแต่สมัยโบราณ ป้อนอาหารควายที่คาเฟ่ควายยิ้ม

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าเลไลยก์ มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ปัจจุบันมีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นมัสการ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองปางป่าเลไลยก์ขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีน ในป ระเทศไทย ภายใต้ตัวมังกรใหญ่ เป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” ชมหมู่บ้านลี่เจียงจำลอง ได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเอกชัย สาลี่สุพรรณ ร้านของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสุพรรณบุรี อิสระทุกท่านซื้อของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่