02-8642157-9     @fwtgroup

สุพรรณบุรี 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

535
รายละเอียด

ในเมืองมี “ควัน” แล้วใน”สุพรรณ”มีอะไร?
ตะลอนทั่วถิ่น วิถีวินเทจ เที่ยวสุดพิเศษใกล้กรุง
2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – สุพรรณบุรี

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางสู่ วัดไผ่โรงวัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ต้นตำนานเปรต และนรกภูมิ สักการะพระธรรมจักร พระวิหารร้อยยอด พระพุทธโคดม และ “พระกกุสันโธ”
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชุมชนท่องเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้ง สุ่มปลายักษ์ ตลาดที่สะท้อนวิถีชีวิตคนท้องถิ่น บรรยากาศธรรมชาติ ตลอดสองฝั่งสะพานจะมีพ่อค้าแม่ขายมาจอดเทียบท่าขายของ จะมีของกินหลากหลายให้เลือกซื้อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านนมัสการ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปแกะสลักภูผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ภายในศูนย์ จะมีแปลงนาสาธิต หอเตือนภัยชาวนา เรือนศูนย์รวมดวงใจทั้งชาติ พร้อมร่วมกิจกรรมทำขนมไทย (อะไรเอ่ย) ในแบบวิถีชุมชน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ โรงแรมเลิศธานี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2สุพรรบุรี – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. นำท่านเที่ยวชม อุทยานมังกรสวรรค์ มังกรใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะงดงามตรงตามความเชื่อจีนโบราณ นำท่านกราบไหว้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง นำมาซึ่งโชคลาภ ความร่ำรวย ความสำเร็จ และความสุข นำท่านสู่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร กราบไหว้เพื่อเป็น ศิริมงคล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่ ตลาดสามชุก หรือตลาด 100 ปี ตลาดเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนได้รับการประกาศให้เป็น ตลาด 100 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าโมกวรวิหาร หรือ วัดใต้ท้ายตลาด จ.อ่างทอง สักการะพระพุทธไสยาสน์พูดได้ที่งดงาม (ตามตำนานเล่าขาน) ชาวพุทธนิยมมากราบไหว้ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อ ของฝาก เช่น ขนมสาลี่ ขนมลูกเต๋า ขนมเปี๊ยะ
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613