02-8642157-9     @fwtgroup

สิงห์บุรี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

178
รายละเอียด

เที่ยวเมืองรอง สไตล์ย้อนยุค “สิงห์บุรี” ถิ่นวีรชน

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สิงห์บุรี – วัดพระนอนจักรสีห์ – วัดหน้าพระธาตุ - บ้านบางระจัน – วัดโพธิ์เก้าต้น

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสิงห์บุรี (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สักการะพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหน้าพระธาตุ หรือวัดศรีษะเมือง ชมโบราณสถาน เชื่อกันว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมลำน้ำจักร์สีห์ บริเวณเมืองสิงห์เก่า

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน สักการะอนุสาวรีย์วีรบุรุษและวีรสตรีชาวบ้านบางระจัน ชมพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงเรื่องราวของหมู่บ้าน และประวัติศาสตร์เมืองสิงห์บุรี จากนำท่านสู่ วัดโพธิ์เก้าต้น นมัสการ พระอาจารย์ธรรมโชติรังสี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเมืองสิงห์ จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตลาดที่จำลองหมู่บ้านบางระจันในอดีตมาไว้ ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายในชุดนักรบ อิสระช้อปอาหารไทย ขนมไทยมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2วัดไทร – ขนมหวานบ้านทองเอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดไทร ชมรากต้นไทรที่โอบยึดกำแพงโบสถ์ไว้ไม่ให้พังทลายลงมา ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระประธาน “หลวงพ่อวัดไทร” จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ ขนมหวานบ้านทองเอน ชม ชิม เรียนรู้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ สนุกขั้นตอน เช่น เผือก มัน กล้วย ฟักทอง ฯลฯ พร้อมสัมผัสวิถีพื้นบ้าน การตกกุ้งฝอย การทำปลาส้ม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ไร่แสนสมบูรณ์ สนุกสนานและเพลินเพลินไปกิจกรรมเรียนรู้เชิงเกษตรเนื้อกว่า 10 ไร่ เรียนรู้อาชีพเกษตรกร การทำเกษตรกรรมแบบพอเพียง ฝึกการทำไข่เค็มกลิ่นใบเตย, การพับดอกบัว และการจับกุ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3สิงห์บุรี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดม่วงชุม นมัสการ พระสิงห์ใหญ่ ชมวัดร้างเก่าสมัยสงครามกับพม่าและเสียกรุงครั้งที่ ๒ โดยได้ขุดพบเศียรพระหินทรายเป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ วัดพิกุลทอง นมัสการพระพุทธปางประทานพร ที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวัดสำคัญของชาวสิงห์บุรี ก่อนกลับบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล สักการะองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่กลางน้ำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Cafe’ ย้อนยุค วัดพิกุลทอง เพลิดเพลินไปกับคาเฟ่บริเวณหน้าองค์พระใหญ่ของวัดพิกุล นั่งชิลอยู่ กลางกระท่อมริมน้ำ พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก นำท่านเดินทางสู่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่