02-8642157-9     @fwtgroup

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น123,500 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น123,500 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

378
รายละเอียด

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คิดถึง

8 วัน 5 คืน

กำหนดเดินทาง 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินสวิสแอร์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
23.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX 181
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2ซูริค – ดัชเซน - ซูริค

06.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rheinfall) นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป นำท่านสู่ สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเก่าที่ยังคงรักษาความเป็น เอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางกลับสู่ ซูริค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาสัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า

วันที่ 3ซูริค - ลูเซิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชม โรงงานช็อคโกแลต ลินซ์ พร้อมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ลูเซิร์น ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง ของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย ชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ MARITIM TITISEE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ - จุงฟราวด์ - อินเทอร์ลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กรินเดอวาลด์ เพื่อขึ้นรถไฟ สายธรรมชาติสู่ยอดเขาจุงฟราวด์
TOP OF EUROPE
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ ROYAL ST.GEORGE INTERLAKEN M GALLERY หรือเทียบเท่า

วันที่ 5อินเทอร์ลาเก้น - มองเทรอซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยาน เบลาซี นำท่านนั่งเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสีฟ้า ที่ใส จนเห็นพื้นด้านล่าง จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ซไวซิมเมน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการนั่งรถไฟ สู่เมือง มองเทรอซ์
จากนั้นเที่ยวชมเมืองทองเทรอซ์ ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC หรือเทียบเท่า

วันที่ 6มองเทรอซ์ - กรูเยร์ - โลซานน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชมโรงงานผลิตชีส จากนั้นเดินทางสู่เมืองกรูเยร์ เที่ยวชมเมือง ตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่ โลซานน์ เยี่ยมชมศาลาไทย จากนั้นเดินเล่น ถ่ายรูป บริเวณถนน Tissot ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ MOEVENPICK LAUSANNE หรือเทียบเท่า

วันที่ 7โลซานน์ - เบิร์น - ซูริค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นชมกรุงเบิร์น พร้อมซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) หอนาฬิกา หน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมเป็นประตูโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง ไรน์เฟลเดน แวะชม โรงเบียร์ Feldschlosschen
จากนั้นเดินทางสู่ ซูริค เยี่ยมชมเมืองซูริค พร้อมจับจ่ายใช้สอย สินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค
*** ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้า 3-4 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการทำภาษีคืน ***
22.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LX 180

วันที่ 8สุวรรณภูมิ

14.20 น. คณะเดินทางถึงโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

TR03 สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คิดถึง 8 วัน 5 คืน
 (เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 16 ท่าน

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
123,500.- / ท่าน 24,000.- บาท/ท่าน
เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินสวิสแอร์
  เส้นทางสุวรรณภูมิ-ซูริค-สุวรรณภูมิ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ 20 ที่นั่งนำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับ
 • ค่าบริการอาหารเช้าในโรงแรม อาหารกลางวันและอาหารค่ำ รวม 16 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางและสุขภาพ ในวงเงิน 1 ล้านบาท

  อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ช.ม. (ถ้ามี)
 • เดือน ต.ค. – ธ.ค. (กรณีที่ไม่ต้องกักตัว)
  ตามโครงการ มาตรการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและมีผลตรวจหาเชื้อ  โควิด – 19 เป็นลบ จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นๆ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สมุย, พัทยา และเชียงใหม่ โดยตรงผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกักตัว
 • ค่าเข้าชมอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ขั้นตอนการซื้อทัวร์

ขั้นตอนที่ 1    ยืนยันการจอง โดยระบุชื่อ-สกุล ผู้เดินทาง โปรแกรมเดินทาง และวันที่ที่ต้องการเดินทาง พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง โดยการส่งอีเมล์ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่ามัดจำ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าสำรองที่นั่งและค่าวีซ่า (กรณีเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

ขั้นตอนที่ 2    กรณีที่ยังมีมาตรการกักตัวในประเทศไทย ทางบริษัทจะดำเนินการ ขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งสถานที่กักตัวให้กระทรวงต่างประเทศ รวมถึง กองตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าที่พัก ASQ เอง

ขั้นตอนที่ 3    ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 29 วัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเลิกใน “ราชกิจจานุเบกษา” โดยมีใจความดังนี้

การยกเลิก

(1) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ

(2) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืนในอัตราร้อยละห้าสิบของเงินค่าบริการ

(3) ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

                         ทั้งนี้ ขอหักค่าใช้จ่าย ต่าง  ๆ ที่ได้ชำระไปแล้ว อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ฯลฯ

การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และการเข้าเมืองแต่ละประเทศ ก่อนการเดินทาง เพื่อให้ท่านงท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สบายใจ ปลอดภัย และใส่ใจสังคม