02-8642157-9     @fwtgroup

สระแก้ว 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

409
รายละเอียด

สุดเขตบูรพา สระแก้ว 3 วัน 2 คืน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ละลุ ปราสาทขอม
ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สระแก้ว

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสระแก้ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านแวะไต่บันได ขึ้นสู่ชมวิว ณ สกายวอร์ควัดเขาสิงโต สร้างบนยอดเขา ซึ่งถือจุดชมวิวมุมสูงเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก สามารถชมวิวได้ 360 องศา เข้าไปได้ครั้งละ 5 คน เท่านั้น ด้านล่างมีถ้ำวังนาคา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา หนึ่งในผืนป่ามรดกโลก เขาใหญ่-ดงพญาเย็นสัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ณ น้ำตกปางสีดา เดินทางจากที่ทำการอุทยานไป 800 เมตร น้ำตกผาหิน 3 ชั้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2สระแก้ว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางชม ละลุ แปลว่าทะลุ ละลุเป็นภาษาเขมร ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า เสาดิน ไฮไลท์ของที่นี่ชุมชนจัดการเรื่องท่องเที่ยวกันเองอย่างมีระเบียบ ได้นั่งรถอีแต๊กแบบสนุกๆ และสามารถซื้อผ้าทอแบบคุณภาพได้ที่ชุมชนแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมปราสาทขอม สด็อกก็อกธม ซึ่งแปลว่า “เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่” จัดเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ตลาดโรงเกลือ ตลาดค้าส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและใกล้เขตชายแดนไทย-กัมพูชา มีพื้นที่ถึง 5 โซน ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเดิม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 3 ตลาดเบญจวรรณ และตลาดทรัพย์สมบูรณ์ มีร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3สระแก้ว – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านนมัสการ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ เขาหินปูนขนาดใหญ่สามลูกที่ตั้งเรียงตัวติดกัน เป็นภูเขาหินปูนดึกดำบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปีโดยมีเขาฉกรรจ์เป็นลูกใหญ่ที่สุดและอยู่ตรงกลาง มีถ้ำที่สำคัญ คือ ถ้ำเขาทะลุ มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และจุ ดชมวิว เมื่อปีนขึ้นไปบนถ้ำ จะมองลงไปเห็นวิวสวยงาม เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านแวะพักผ่อนจิบชากาแฟ ณ ร้านวู้ดเฮ้าส์ คาเฟ่ ร้านกาแฟและขนมหวานสไตล์เอ้าท์ดอร์ ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาชนิด โดยมีเขาหินปูนลูกใหญ่ชื่อว่าเขาฉกรรจ์เป็นฉากหลัง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ จากนั้นนำท่านซื้อของฝากทางบ้าน
18.00 น. คณะเดินทางถึง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่