02-8642157-9     @fwtgroup

สมุทรสาคราม 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

238
รายละเอียด

เที่ยวเมืองรอง “สมุทรสงคราม”

สัมผัสวิถีชีวิตริมคลอง พร้อมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทางประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดร่มหุบ หรือ ตลาดแม่กลอง พ่อค้าแม่ค้า จะตั้งแผงสองข้างทางรถไฟ เวลาที่รถไฟกำลังจะมา เหล่าพ่อค้าแม่ค้าจะรีบเก็บของและหุบร่มอย่างรวดเร็ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านขนมไทย ภายในจัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด ที่จำลองขึ้นมาได้ใกล้เคียงของจริงที่สุด แบ่งโซนตามยุคสมัยถือกำเนิดและตามประเพณีวัฒนธรรมการกินของคนไทยรุ่นก่อนๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ไล่เรียงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง นมัสการหลวงพ่อโบสถ์น้อย พระพุทธรูปขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ด้านนอกรอบพระอุโบสถถูกปกคลุมต้นไทร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำอัมพวา อิสระช้อปปิ้งตลาดน้ำ ทั้งของกิน กุ้งเผา ปูเผา ของใช้มากมาย เพลิดเพลินกับร้านค้าทั้งบนบกและในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
19.00 น. นำท่านนั่งเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ดื่มด่ำกับธรรมชาติสองข้างทาง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2สมุทรสงคราม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก อิสระตักบาตรพระริมน้ำ

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำบางน้อย ชิมอาหารท้องถิ่นริมน้ำหากินได้แค่ที่นี่เท่านั้น อย่าง โรตีแต้จิ๋ว โรตีขนาดพอดีคำ และอาหารอีกมากมายให้เลือกกิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยาน ร.2 ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย จัดแสดงวิถีชีวิตต่าง ๆ ของชาวพระนครไว้ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ ชมโรงละครกลางแจ้ง และสวนพฤกษชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มม้า อัมพวา สวนสัตว์ขนาดย่อม ที่มีสัตว์มากมายหลายชนิดทั้งม้าปกติ ม้าแคระ กวาง นก ปลา แกะ และเต่า สนุกสนานไปกับการนั่งรถม้ารอบฟาร์ม ป้อนอาหารสัตว์ และขี่ม้าแคระ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3สมุทรสงคราม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน นำท่านล่องเรือชมป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวประมงตามชายฝั่ง เช่นวิธีการกล่ำปลาดุก วิธีการป้องกันเคย ชมลิงแสมพื้นถิ่น และปลูกต้นโกงกาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่กระเตงชาวบ้าน กลางป่าชายเลน

บ่าย นำท่านถีบกระดานเลน เก็บหอยแครงแบบวิถีชาวบ้านอย่างสนุกสนานที่ป่าชายเลนคลองโคลน อิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซอลท์ เลค เดอ แม่กลอง คาเฟ่กลางทะเลสาบเกลือแห่งแรกของเมืองไทย จิมกาแฟ พร้อมชมวิวสวยๆ ของนาเกลือแบบสุดสายตา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่