02-8642157-9     @fwtgroup

สตูล หาดใหญ่ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

426
รายละเอียด

SEEN the UNSEEN”

ตามหาสันหลังมังกร มหัศจรรย์แห่งท้องทะเลสตูล

อัศจรรย์สุดอันซีน ปราสาทหินพันยอด

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1สตูล

…….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินหาดใหญ่ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง
เช้า ออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสสภาพความเป็นอยู่ท้องถิ่นชาวใต้ ซึ่งประกอบอาชีพกรีดยาง และการประมงอันมีชื่อเสียง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา นำท่านออกตามหา สันหลังมังกร โดยเริ่มจากการเข้าสู่ สะพานข้ามกาลเวลา บริเวณเขาโต๊ะหงายมีแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่สำคัญคือ เขตข้ามกาลเ วลา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยาเป็นอย่างมากกล่าวคือ เป็นบริเวณที่พบรอย สัมผัสของหิน 2 ยุค จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น แหล่งรวบรวม ประวัติเรื่องราวความเป็นมาของ จ.สตูล เมื่อครั้งอดีต ตลอดจน ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่โดดเด่น แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ณ ย่านเมืองเก่าถนนบุรีวาณิช ซึ่งเป็นย่านที่มีอาคารเก่า ๆ แบบชีโนโปรตุกีส ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ ท่านจะได้ถ่ายภาพกับ อาคารเก่า มัสยิดมำบัง (มัสยิดกลางประจำจังหวัด) และหอนาฬิกา ที่จำลองมาจากหอนาฬิกาในอดีต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2สตูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางออกจากโรงแรมที่พักมุ่งสู่ ท่าเรือ บ้านบากันเคย ต. ตันหยงโป ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสตูล ประมาณ 18 กิโลเมตร นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อเดินทางสู่ หาดสันหลังมังกร “ทะเลแหวก” คือคำเรียกขานเกาะแห่งหนึ่งของชาวชุมชนตันหยงโป อ.เมืองสตูล ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์กลางทะเลอันดามัน ในยามน้ำทะเลลดลงเหมือนกระแสน้ำหลีกทางให้สันทรายโผล่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสันทรายที่เต็มไปด้วยซากเปลือกหอยนับหลายล้านตัวทับถมกัน ทำให้เกิดเป็นเส้นทางคดเคี้ยวยาวกว่า 3 กิโลเมตร สามารถเชื่อมไปยังอีกเกาะหนึ่งได้ หรือเปรียบเสมือนกับมังกรฟ้าถลาลงเล่นน้ำ ให้เราได้เดินบนสันหลังมังกรที่เคลื่อนไหวพลิ้วตัวอย่างสวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อหาดแห่งนี้ “หาดมังกร”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านชม หน้าผาใช้หนี้ จนถึงผาหลุดหนี้ ชมหน้าผาจันผาพันปี สาหร่ายแดง อ่าวตะโล๊ะบินแต อ่าวหาดหินงามห้าสี และในที่สุด ถึงเขตหมู่เกาะเขาใหญ่ ปราการหินธรรมชาติ ประติมากรรมอันน่ามหัศจรรย์ของแท่งหินนับพันที่รังสรรค์เป็นยอดปราสาทหินน้อยๆ ดังเทพนิยาย พายเรือคายัก ลอดเข้าไปสู่ เวิ้ง “ปราสาทหินพันยอด” ออกสู่ถ้ำลอดพบรัก ถ้ำโละพางของโจรสลัดในอดีตนำท่านย้อนกาลเวลาสู่โลกดึกดำบรรพ์ ยุคแคมเบรียนและออร์โดวิเชียน เมื่อ 480 ล้านปี ก่อน ณ ลานฟอสซิล หรือลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย โดยมีทีมงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
15:00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง ผ่านชมวิวธรรมชาติของหมู่เกาะเขาใหญ่ แหลมตะบองเพชรทรัพยากรสองฝั่งคลองอันอุดมสมบูรณ์ร่มรื่น
16:00 น. เดินทางกลับถึงฝั่ง เลือกซื้อสินค้าของฝากจากชุมชน และร่วมบันทึกภาพความทรงจำ จากนั้นให้ท่านได้เข้าสู่ที่พัก ในตัวเมืองสตูล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3สตูล - หาดใหญ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของภาคใต้ อันเปรียบเสมือนประตูบ้านของไทยสำหรับชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่จะเดินทางมาสู่ประเทศไทย จากนั้นนำท่านชม หาดสมิหลา เป็นชายหาดกว้าง ทรายขาวสะอาด มีรูปปั้นนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา นอกแนวหาดออกไปไม่ไกล มีเกาะสองเกาะซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี คือ เกาะหนูและเกาะแมว เชิญท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง ซึ่งมีสินค้าต่างๆมากมาย จากต่างประเทศ อาทิ ขนมต่างๆ ลูกพรุน ของแห้งต่างๆ เสื้อผ้า ฯลฯ
17.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่