02-8642157-9     @fwtgroup

ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

194
รายละเอียด

เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ ตำนานแห่งเขาพระวิหาร

ย่านปราสาทขอม ศรีสะเกษ 3 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1หอคอยศรีลำดวน – วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว วัดพระธาตุสุวรรณหงษ์

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ
นำท่านเดินทางสู่ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหอคอยชมวิวสูง 16 ชั้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในนอกจากจะมีหอคอยชมวิวที่สามารถเห็นเมืองศรีสะเกษได้จากมุมสูงแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะมีนิทรรศการให้ความรู้ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากจะได้ไปเที่ยวชมวิวสวยๆ แล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว หรือวัดล้านขวด วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีการใช้ขวดเป็นส่วนประกอบหลักทั้งบริเวณกำแพงซุ้ม ประตูโบสถ์ ศาลา กุฏิ เมรุ รวมไปถึงห้องน้ำ โดยใช้ขวดถึง 1,500,000 ขวดด้วยกัน ซึ่งการสร้างจากขวดนี้นอกจากจะประหยัดค่ากระเบื้อง ค่าสี เพราะได้นำขวดที่เป็นขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยังแอบมีแนวคิดแฝงอีกว่าเมื่อแสงแดดส่องลงมาบนขวดนั้นจะเกิดเป็นแสงสะท้อนเหมือนดั่งแสงธรรมนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ที่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร แต่เป็นวัดที่ต้องแวะมาให้ได้ เพราะเป็นวัดมีพระอุโบสตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลองที่ลอยอยู่กลางน้ำ บนพระอุโบสถแห่งนี้มีหลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งวัดพระธาตุสุพรรณหงส์แห่งนี้ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ มีความสวยงามขึ้นชื่อจนใครหลายคนต่างก็ต้องแวะเพื่อมาให้เห็น ยิ่งช่วงเวลาเย็นๆ พระอาทิตย์ใกล้ตก จะยิ่งสวยมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2เขาพระวิหาร – ปราสาทโดนตวล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ที่เที่ยวศรีสะเกษยอดฮิตที่ไม่มาก็เหมือนมาไม่ถึงศรีสะเกษ ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่แนวชายแดนไทย – กัมพูชา ภายในนั้นมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย จุดแรกคือผามออีแดง ซึ่งเป็นชมวิวบนหน้าผาสูงที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุทยานเขาพระวิหาร ซึ่งเพื่อนๆ สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติอันสวยงามของฝั่งประเทศกัมพูชาได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง รวมถึงสามารถมองเห็นเขาพระวิหารได้อีกด้วย จุดถัดมาคือภาพสลักนูนต่ำซึ่งอยู่ทางทิศใต้ผามออีแดงนั่นเอง ลักษณะเป็นภาพสลักเทพ 3 องค์ขนาดเท่าคนจริงบนผนังหินทรายใต้หน้าผา เป็นลักษณะศิลปะแบบเขมร คาดว่าสร้างไว้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 อาจเป็นภาพสลักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งจุดน่าสนใจคือ ปราสาทโดนตวล ปราสาทขอมโบราณขนาดเล็กที่อยู่ริมหน้าผา มีลักษณะสำคัญคือมีปรางค์รูปสี่เหลี่ยมก่อสร้างด้วยอิฐ มีซุ้มประตูศิลา และมีรูปสิงโตจำหลักอยู่บริเวณด้านหน้าปราสาท นอกจากนี้ยังมีเขื่อนห้วยขนุน สระตราว และน้ำตกขุนศรีที่สามารถแวะไปเที่ยวได้อีกด้วย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3ปราสาทขอมโบราณ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กลุ่มปราสาทขอม โดยปราสาทแห่งแรกนั้นเป็นปราสาทขอมโบราณ ลักษณะของปราสาทนั้นเป็นศิลปะร่วมแบคลัง – ปาปวน หาดูได้ยาก ตั้งอยู่ในวัดปราสาทพนาราม โดยที่ปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าตีมูรติ ทำให้มีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้สักการะอยู่เสมอ จากนั้นต่อกันที่ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ หรือปราสาทศรีพฤทเธศวร ปราสาทขอมขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ ที่นี่นั้นเป็นสถานที่ที่มีวัตถุโบราณถูกค้นพบจำนวนมาก เช่น ทับหลัง พระพิมพ์ดินเผา เทวรูป รวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณ เชื่อว่าในอดีตนั้นสร้างเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านเที่ยวต่อกันที่ ปราสาทสระกำแพงน้อย ในยุคสมัยอาณาจักรขอมโบราณนั้นที่แห่งนี้เคยเป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาล โดยอโรคยาศาลแห่งนี้นั้นมีการก่อสร้างด้วยความเร่งรีบใช้ศิลาแลงตัวปรางค์และวิหารก่อสร้างด้วยศิลาแลงแบบง่ายๆ บางส่วนก็มีการนำเอาของเก่าเช่นส่วนประกอบของปราสาทหินทรายจากอีกแห่งหนึ่งมาใช้ใหม่ บริเวณด้านหน้าปรางค์มีสระน้ำใหญ่ เรียกว่าสระอโนดาต ซึ่งปัจจุบันน้ำในสระนั้นมีการนำมาใช้ในการทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เวลามีพิธีการสำคัญในจังหวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดหมายเดิม

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่