02-8642157-9     @fwtgroup

ลำพูน 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

203
รายละเอียด

” เส้นทางจาริกบุญ ไหว้สาพระ วัดลำพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา “

ยลโฉม “ประตูท่านาง” 1 ใน 6 ประตูเมืองเก่าแก่ของนครหริภุญชัย

ชิล ชิล กับ ถนนคนเดินเมืองลำพูน ชมกาดนัดยามเย็น

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1เชียงใหม่ – ลำพูน

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินเชียงใหม่ หลังจากพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้ว นำท่านเดินทางสู่จังหวัด ลำพูน หลังจากถึงจังหวัดลำพูนแล้ว นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็น รถราง ให้ท่านได้ชมเมืองท่องเที่ยวตามรอย ” เส้นทางจาริกบุญ ไหว้สาพระ วัดลำพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กู่ช้าง กู่ม้า เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากของพระยาช้างคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศพระโอรสของพระนางจามเทวี ซึ่งพระยาช้างเชือกนี้มีชื่อว่า ปู่ก่ำงาเขียว กู่ม้า เป็นเจดีย์ก่ออิฐสอดินและมีการฉาบปูนด้านนอกเหมือนเจดีย์กู่ช้าง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็น เจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระยืน เดิมชื่อวัดอรัญมิการาม เป็นวัดป่าหนึ่งในวัดสี่มุมเมืองทิศตะวันออก มีพระเจดีย์ประธานเป็นทรงปราสาทมณฑป ที่สร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมพุกาม เช่น อานันทเจดีย์ เป็นการบูรณะใหม่ในสมัยเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน นอกจากนี้ยังมีวิหารโถงหรือศาลาเก้าห้อง ศิลาจารึก อักษรไทยหลักแรกในภาคเหนือ ซึ่งกล่าวถึงพญากือนาได้อาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัยมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ โดยให้พำนักที่วัดพระยืนก่อนที่จะไปจำพรรษาที่วัดสวนดอกและสร้างพระธาตุดอยสุเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก นอกจากนั้นยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปี ระกา อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ลำพูน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจามเทวี หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทองทองเรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆพรศิลปกรรมของลพบุรีมีพระพุทธรูป ยืนปาง ประทานพรอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้านด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุดพระเจดีย์ องค์นี้มีชื่อเป็น ทางการว่า พระเจดีย์สุวรรณจังโกฎพระเจดีย์องค์นี้ ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญในศิลปกรรมหริภุญชัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย ทั้ง บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิตโดยมีการจัดแสดงภาพ เมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของ ชาวเมืองลำพูน ในอดีตได้อย่างงดงามเข้าใจง่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเช็คอินแบบคูลๆ ที่ “ประตูท่านาง” 1 ใน 6 ประตูเมืองเก่าแก่ของนครหริภุญชัย ที่ใครมาเที่ยวลำพูนต้องหาโอกาสมาชมความงามและถ่ายรูปกันที่นี่ จากนั้นนำท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมพร้อมตะลุยแสงสีตอนกลางคืน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระทุกท่าน ณ ถนนคนเดินเมืองลำพูน ชมกาดนัดยามเย็นที่มีจัดเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วางขายสินค้าพื้นเมืองน่ารักๆ อิสระให้ท่านเลือกชิมขนมท้องถิ่น และเลือกซื้อของฝาก
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ลำพูน – เชียงใหม่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ คุ้มเจ้ายอดเรือน ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นอาคารที่เก่าที่สุดหลังหนึ่งในเขตกำแพงเมืองลำพูน เป็นเรือนพักอาศัย ซึ่งเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ชายาเจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 ซึ่งมีความเก่าแก่และยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนั้นอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านซื้อของฝาก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

อัตราค่าบริการ

กรุณาโปรดสอบถามพนักงาน

เงื่อนไข

กรุณาโปรดสอบถามพนักงาน