02-8642157-9     @fwtgroup

ลำปาง 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

175
รายละเอียด

ลำปางไม่เหงาเท่า “ลำพัง”

เขลางค์นคร เมืองลำปาง เมืองสโลวไลฟ์

เสพศิลป์กลิ่นอายนครลำปางด้วยรถม้าคู่กาย

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ลำปาง

xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินลำปาง หลังจากพบเจ้าหน้าที่แล้ว นำท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นสวนสาธารณะประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม ชมความงามแบบธรรมชาติที่ใครๆ ก็บอกว่า ที่นี้ไม่น่ามีของสวยงามแบบนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมตำนานชามไก่แห่งธนบดี ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของลำปาง เมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย ภายในแสดงประวัติของต้นกำเนิดชามไก่ เซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา โรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก และส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ลำปาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแจ้ห่ม เป็นหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสาม รองจากอำเภองาวและอำเภอเถิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอักโขชัยคีรี วัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯ มีธารน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่มีอุณหภูมิสูง 70 – 80 องศาเซลเซียส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ลำปาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความชำนาญในการทำไม้ เนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลช้าง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน ภาษาเหนือคำว่า กาด แปลว่าตลาด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัตร เป็นแหล่งรวมร้านขายของป่า พวกเนื้อสัตว์ป่า สัตว์ป่า ประเภทแย้ แลน เป็นต้น และยังมีสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP เซรามิคลำปาง ของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้วดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดิน สูงขนาดใหญ่ เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ก่อนกลับนำท่านเดินทางสู่ สุสานไตรรักษ์ สักการะหลวงพ่อเกษม เกจิดังเมืองลำปาง เพื่อความเป็นสิริมงคล

xx.xx น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินลำปาง ส่งท่าน ณ จุดหมายปลายทาง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่