02-8642157-9     @fwtgroup

ลพบุรี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

293
รายละเอียด

ชมเสน่ห์ “ละโว้” เมืองเก่า ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม ของเมืองลิง ลพบุรี

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ลพบุรี

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลพบุรี(ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชม.) นำท่านชม ทุ่งดอกคอสมอส ที่ร้านกระเพรา & Coffee ร้านที่ขายเมนูกระเพราทั้ง หมู กุ้ง หมึก พร้อมวิวสวย ๆ ของทุ่งดอกคอสมอส ขนาดใหญ่และมุมถ่ายรูปสวย ๆให้เก็บภาพกัน นำเดินทางสู่ ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (พฤศจิกายน -ธันวาคม) นำท่านนั่งรถรางชมทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่ พร้อมทิวทัศน์ภูเขาสูงต่ำลดหลั่นกันไปที่มีชื่อเรียกว่า “เขาจีนแล”

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังเก่าที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โบราณสถานเก่าแก่ ที่มีสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ มีศาลาเปลื้องเครื่องซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เป็นสถานที่เปลี่ยนเครื่องทรงของสมเด็จพระนารายณ์ยามเสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นำท่านชม บ้านหลวงวิชาเยนทร์ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นขุนนางชาวกรีกที่รับราชการใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระราชทานที่พักอาศัยให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูต นำท่านชม พระปรางค์สามยอด แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดลพบุรี ปราสาทโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเรียงต่อกัน 3 องค์ในช่วงอาณาจักรขอม ตกแต่งด้วย ศิลปะแบบบายน นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของลิงจำนวนมาก *ระวังลิงขโมยของจำพวก อาหาร สร้อย กำไล แว่นตาโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2ลพบุรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดเขาวงพระจันทร์ พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในลพบุรีกับบันได3,790 ขั้น นมัสการรอยพระพุทธบาท และพระปรางค์เชียงแสน องค์พระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำเดือด มินิบลูลากูนลพบุรี ที่เที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งบ่อน้ำเดือดนี้มีลักษณะเป็นแอ่งที่มีน้ำสีฟ้าใสจนมองลงไปเห็นพื้นน้ำ บางจุดมีน้ำผุดขึ้นมาด้วยเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือดปุดๆ เลยเป็นที่มาของชื่อ บ่อน้ำเดือด

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง เกิดจากแหล่งน้ำผุดธรรมชาติ สีฟ้าเขียวใสเหมือนมรกต อีกทั้งยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมบริเวณโดยรอบ ทำให้บรรยากาศร่มรื่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากและความแห้งแล้งในช่วงหน้าร้อน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3ลพบุรี – สระบุรี – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต้ ชมสวนดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลากสีสันอวดโฉมแบ่งบาน ละลานตา ปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิว ทัศน์ของหุบเขา บนพื้นที่กว่าร้อยไร่

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรตั้งแต่การ ทดลองรีดนมโค, การป้อนนมลูกโค และการทำปุ๋ยอินทรีย์จากนม ทำกิจกรรมผจญภัย เช่น การขับรถเอทีวี, ขี่จักรยานเสือภูเขาหลาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่