02-8642157-9     @fwtgroup

ลพบุรี 2 วัน 1 คืน

0
2 วัน 1 คืน
2 วัน 1 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

144
รายละเอียด

เที่ยวลพบุรี สุขใจ วิถีใหม่
เช็คอินเมืองเก่า ขุนหลวงนารายณ์ฯ วิถีตลาดชุมชน ทุ่งดอกคอสมอส
2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

สถานที่ท่องเที่ยว
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล – ลพบุรี

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกาย
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดลพบุรี นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจายฝรั่ง บนสะพานไม้ที่ทอดยาว พร้อมมุมถ่ายรูปแสนน่ารักมากมาย ณ ร้านกระเพรา & Coffee ซึ่งมีบริการอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดวิถีชุมชน ต.โคกตูม อยู่ในศูนย์การเรียนรู้บ้านดินมดแดง อิสระให้ท่านแวะ ชิม ช้อปแชะ ของกินโบราณ ของฝากมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองลพบุรี เป็นวัดสำคัญที่มีปรางค์ประธานแบบไทย สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาราว 100 ปี และเป็นต้นแบบในการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์เป็นต้นมา จากนั้นเดินทางสู่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างในสมัยอยุธยา เคยใช้เป็นที่ประทับออกว่าราชการ ต้อนรับแขกเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นำท่านชม บ้านหลวงวิชาเยนทร์ หรือบ้านของคอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางชาวกรีกที่รับราชการใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโอทู ลพบุรี หรือเทียบเท่า

วันที่ 2ลพบุรี – กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พระปรางค์สามยอด ปราสาทโบราณที่ถูกสร้างขึ้นเรียงต่อกัน 3 องค์ในช่วงอาณาจักรขอม นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของลิงจำนวนมาก *โปรดระวังลิงขโมยของจำพวก อาหาร สร้อย กำไล แว่นตาโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ นำท่านสู่ หมู่บ้านดินสอพอง ลพบุรี แหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในไทยสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แป้ง เครื่องสำอาง ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดคุ้งท่าเลา โดยได้นำตำนานเมืองลพบุรีและเรื่องรามเกียรติ์มาประยุกต์ในการสร้างซุ้มประตูยักษ์ทางเข้าซึ่งเป็นรูปหนุมานอ้าปาก อิสระช้อปปิ้งสินค้าของชาวบ้าน ณ ตลาดน้ำบางขาม อาทิ อาหารคาว – หวานหน้าตาน่ากิน น้ำสมุนไพรต่างๆ และของใช้ของฝากอีกมากมาย
*หมายเหตุ ตลาดน้ำบางขาม เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล
18.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

จำนวนผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่าน
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,000.00 บาท
เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน กรณีพักเดี่ยว มีค่าใชจ่ายเพิ่เติม
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ: อาหารเชา้ ในโรงแรม 1 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะ 1 ท่าน
  • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.00 บาท ทั้งนี้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าทิปคนขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ค่าใชจ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ ซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการ

*** กำหนดการ และเวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง ***

จองทัวร์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. 02 864 2157-9
มือถือ 081 175 6677, 089 110 9613