02-8642157-9     @fwtgroup

ราชบุรี 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

314
รายละเอียด

อิ่มใจ สุขกาย สบายท้อง เที่ยวเมืองรอง ต้องสัมผัส หลงรัก “ราชบุรี”

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – ราชบุรี – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ -ราชบุรี – หอศิลป์

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสิ่งของสัมภาระ
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดราชบุรี (ระยะทางประมาณ 100 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของไทยและมีชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ อิสระเลือกซื้อสินค้าของกิน ของใช้ และของที่ระลึก รวมถึงสินค้าหัตถกรรม

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี ชมสถานที่จัดแสดงด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา โบราณวัตถุ ศิลปะพื้นบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดราชบุรี Tao Hong Tai : d Kunst เถ้า ฮง ไถ่ ชมงานศิลปะที่น่าสนใจ ที่ผลัดเปลี่ยนนำมาจัดแสดง จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเก่าโคยกี๊ ตลาดถนนคนเดินริมแม่น้ำแม่กลอง อิสระช้อปปิ้งสินค้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2สวนผึ้งไฮแลนด์ – เดอะรีอสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผึ้งไฮแลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาชมสวนดอกไม้ขั้นบันได ชมยีราฟ บ่อปลาคาร์ฟบนยอดเขา และสัตว์น่ารักแสนเชื่อง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เดอะ รีสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค สวนน้ำแห่งแรกในสวนผึ้งโอบล้อมด้วย ภูเขาบนพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สนุกสนานไปกับสระ น้ำขนาดใหญ่พร้อมด้วยสไลเดอร์คดเคี้ยว สีสันสดใส พร้อมทั้งสระน้ำคลื่นทะเลเทียม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม บ้านหอมเทียน – โคโรฟิลด์ – เขางู – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เดอะ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ฟาร์มที่ตกแต่งแบบหมู่บ้านชาวไร่สไตล์อังกฤษ ให้อาหารแกะ ชิมไอศครีมนมแกะ พร้อมถ่ายรูปกับมุมสวย ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านหอมเทียน เต็มไปด้วยผลงานศิลปะที่ทำจากเทียน มีทั้งรูปแบบที่แปลกตา สีสันมากมาย วางตามจุดต่างๆ ภายในมีร้านขนม ร้านอาหาร ทำกิจกรรมทำเทียนหอมด้วยตัวเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โคโรฟีลด์ ฟาร์มเมล่อนสไตล์ญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งซื้อสินค้าทางการเกษตร สนุกกับกิจกรรมการปลูกและเก็บผลผลิตด้วยตนเอง ปลูกผักปลอดสารพิษ เก็บเกี่ยวผลิตผลสดใหม่ที่มีคุณภาพพร้อม นำกลับบ้าน ออกแบบ ตกแต่งต้นไม้ด้วยตัวเองสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหินเขางู สวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สนุกสนานกับการปั่นเรือถีบ ให้อาหารปลา ถ่ายรูป ชมวิว พร้อมสักการะพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หน้าผา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
20.00 น. คณะเดินทางถึงจุดหมายเดิม โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากเรา

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่