02-8642157-9     @fwtgroup

ระนอง 3 วัน 2 คืน

0
3 วัน 2 คืน
3 วัน 2 คืน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

241
รายละเอียด

ระนอง เที่ยวเมืองรอง อากาศดี ทะเลสวย
สัมผัสธรรมชาติ บ้านไร่ไออรุณ

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1ระนอง

………….. น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินระนอง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้านสัมภาระเดินทาง

เช้า นำท่านเดินทางสู่ วัดหาดส้มแป้น (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทจำลองบริเวณวัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีเขาล้อมรอบอากาศเย็นสบาย และเป็นแหล่งของปลาพลวงฝูงใหญ่นับร้อยตัว จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังรัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง ถือเป็นพระราชวัง ที่มีการประกาศพระบรมราชโองการ ยกขึ้นเป็นพระราชวัง 1 ใน 19 แห่งของ ประเทศไทย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่านชม บ้านร้อยปีเทียนสือ เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในอดีต จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกปุญญบาล เป็นน้ำตกที่ให้ทิวทัศน์สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกมีด้วยกัน 3 ชั้น ต้นกำเนิดมาจากลำห้วยเล็กๆ บนป่าสงวนแห่งชาติ มีลักษณะสายธารไหลลงจากหน้าผาสูง สูงประมาณ 10 เมตร เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวระนอง เล่นว่ายน้ำ รับประทานอาหาร ถึงเวลานำท่านสู่จุดชมวิวเขาฝาชี จุดชมวิวแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นฝั่งพม่า นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2ระนอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน มุ่งหน้าสู่เกาะค้างคาวเกาะค้างคาว เกาะที่ยังเป็นธรรมชาติ ทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลใสมาก และสามารถมองเห็นปะการังได้แม้แต่ยืนอยู่ริมหาด อ่าวเขาควาย เป็นเกาะที่มีอ่าวเป็นชายหาดโค้งจนเกือบเข้ามาติดกัน เป็นรูปเขาควายจึง มีคนเรียกว่าเกาะเขาควาย ส่วนชาวต่างชาติมักเรียกว่า Blue Lagoon มีน้ำทำเลเป็นสองสีต่อกัน ลักษณะคล้าย ลากูนขนาดใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ

บ่าย ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำ เกาะญี่ปุ่น เป็นเกาะที่มีทรายละเอียดอ่อนนุ่มเท้าขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น อดีตเป็นที่เลี้ยงหอยมุกของชาวญี่ปุ่น ซึ่งบาง
ท่านบอกว่าเป็นสายลับของทหารญี่ปุ่น จึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะญี่ปุ่น สมควรแก่เวลานำท่านมุ่งหน้ากลับท่าเรือบางเบน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3ระนอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ บ้านไร่ไออรุณ ที่เปิดเป็นคาเฟ่ ร้านอาหารและฟาร์มสเตย์ อยู่ที่อ. กะเปอร์ ส่วนของคาเฟ่และร้านอาหาร ใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะว่าสวยทุกมุม มีดีเทลทุกพื้นที่ มีทั้งวิวแปลงผัก ต้นไม้ ลำธาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหญ้า เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวถ่ายรูปสวยๆ ช่วงฤดูฝน ก็จะได้เห็นหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขา ส่วนช่วงฤดูแล้งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นำท่าน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว น้ำตกหงาวที่ไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 417,500 ไร่ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวยาวระหว่างสองจังหวัด มีสันเขานมสาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร
บ่าย จากนั้นนำท่านอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้า ของฝาก ต่างๆมากมาย

……….. น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินระนอง

อัตราค่าบริการ

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

เงื่อนไข

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่