02-8642157-9     @fwtgroup

ภูเก็ต เด็ด..แน่นอน 3 วัน 2 คืน

0
Price
ราคาเริ่มต้น5,999 บาท
ราคา/ท่าน
Price
ราคาเริ่มต้น5,999 บาท
ราคา/ท่าน

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

413
รายละเอียด

วัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก

ตอน : ภูเก็ต เด็ด.. แน่นอน ฟ้าสวย ทะเลใส พกหัวใจ ไป “ภูเก็ต”

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

ราคาพิเศษ จองภายใน 31 สิงหาคม 2564

กำหนดเดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – สนามบินภูเก็ต

…….. น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ B สายการบินไทยสมายล์ (WE)
คณะทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
…….. น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต เที่ยวบินที่ ………
…….. น. คณะเดินทางถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต หลังรับสัมภาระแล้ว พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการด้วยขนมจีนบ้านสวนเสริ์ฟกับน้ำแกงหลากหลาย และบุฟเฟ่ต์ผักนานาชนิด (1)
บ่าย  ร้าน Delico Decoration Coffee & Dessert ดีไซน์เก๋ ชมงานศิลปะ และเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านคูลๆ นอกจากการออกแบบร้านที่โดดเด่นแล้ว ยังมีมุมถ่ายรูปอีกมากมาย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
 แหลมพรหมเทพ หรือแหลมเจ้า หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยของประเทศไทย ถึงแม้จะไม่ใช่ตอนพระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากเพราะมีทั้งน้ำทะเลสีฟ้าคราม ตัดกับปุยเมฆสีขาว นำชมประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นสถานที่กำหนดเวลาพระอาทิตย์ตก เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PAMOOKKOO RESORT PHUKET หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2ภูเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องทะเลภูเก็ต ดำน้ำชมอาณาจักรแห่งสีสันใต้ท้องทะเล อันดามัน Unseen Thailand และ อาณาจักรใต้ทะเลอันดับโลก
 เกาะกาฮังบีช โดยเรือสปีทโบ๊ะ ใช้เวลาเพียง 15 นาที จากนั้นพักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย มีเก้าอี้ชายหาดที่จัดเตรียมไว้คอยบริการทุกท่าน หรือจะเลือกตื่นตาตื่นใจกับการดำน้ำผิวน้ำดูหมู่ปลาและปะการังหลากหลายรูปแบบ และปลาสวยงามนานาชนิดที่บริเวณหน้าหาดเกาะเฮ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (3)
บ่าย  เพลินเพลินกับกิจกรรมการเล่นบานาน่าโบ๊ท (ท่านละ 1 รอบ) หรือ จะเลือกพายเรือแคนู 30 นาที และอิสระให้ท่านได้เลือกสนุกกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำมากมาย อาทิ ดำผิวน้ำ เดินชมปะการังใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) เดินทางกลับสู่ ท่าเรือภูเก็ต จากนั้นเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก PAMOOKKOO RESORT PHUKET หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3ภูเก็ต-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
– ร้านรังนก เพื่อสุขภาพ อิสระทุกท่านซื้อของฝากตามอัธยาศัย
– ร่วมบันทึกภาพหมู่ในเมืองเก่าสไตล์ชิโนโปตุกิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าตึกแถวโบราณ ถนนถลาง ซอยรมณีย์ อาคารชิโนโปรตุกีส ในสมัยรัชกาลที่
– ถนนดีบุก ในอดีตถนนถลางนั้นนับเป็นย่านร้านค้า ส่วนถนนดีบุกจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคหบดีชาวจีนบรรยากาศของถนนดีบุกโดยรวมๆ อาจจะดูไม่หวือหวา
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการ)
บ่าย ร้านมาดูบัว คาเฟ่สไตล์ใหม่ ร่มรื่นด้วยร่มไม้และบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียขนาดใหญ่กลางสระน้ำ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต ที่มาภูเก็ตเมื่อไรต้องมากราบไหว้ทุกครั้ง ศูนย์รวมจิตใจของชาวภูเก็ต นำ
แวะร้านของฝาก ซื้อของฝาก ไปฝากคนทางบ้าน
_____ น. ออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต เที่ยวบินที่ ______
_____ น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก

ตอน : ตอน : ภูเก็ต เด็ด.. แน่นอน ฟ้าสวย ทะเลใส พกหัวใจ ไป “ภูเก็ต”

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

ราคาพิเศษ จองภายใน 31 สิงหาคม 2564

กำหนดเดินทาง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 

แบบที่ 1 : เดินทางครบ 8 ท่าน/คัน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 5,999.- บาท
กรณี พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500.- บาท

แบบที่ 2 : เดินทางครบ 20 ท่าน/คัน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 6,999.- บาท
กรณี พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,500.- บาท

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต –กรุงเทพฯ สายการบินไทยสมายล์ (WE)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมัน เช็ค ณ วันที่ 1 ก.ค. 2564
 • ค่าโรงแรมที่พัก Pamookkoo Resort Phuket หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าบริการรวมอาหารเช้าในโรงแรม และ อาหารกลางวัน กับอาหารค่ำ รวม 4 มื้อ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง นำเที่ยวตามโปรแกรม เริ่มจากกรุงเทพฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงิน 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ / ค่า excursion ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารบางมื้อ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การจองและชำระเงิน

 • ชำระค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นกรณีมัดจำค่าห้องพักแล้ว ขอหักค่ามัดจำ)
 • แจ้งล่วงหน้า 14 – 20 วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิก ณ วันเดินทางเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด